Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Plm.br. 76/2020 Vrhovnog suda od 8. aprila 2020. godine

br. predmeta KI 110/20

podnosiocu: Et-hem Bokshi

Preuzimanje:

KI 110/20, Podnosilac zahteva: Et-hem Bokshi, Ocena ustavnosti presude Plm.br. 76/2020 Vrhovnog suda od 8. aprila 2020. godine

KI110/20, rešenje od 3. novembra 2021. godine, objavljena 26. novembra 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, načelo Ne bis in idem, Pravo na pravično suđenje, zaštita imovine. 

Okolnosti konkretnog slučaja povezane sa krivičnim postupkom  koji je vođen protiv podnosioca zahteva u vezi sa utajom poreza odnosno ne prikazivanja stvarnog prometa koji je ostvario u okviru obavljanja delatnosti privrednog subjekta PKP „Marigona“ koji je u suvlasništvu podnosioca zahteva. Povodom ovog slučaja najpre je pokrenut aministrativni postupak pred PAK koja je zbog ne prikazivanja stvarnog prometa koji je ostvario u okviru obavljanja delatnosti obavezali na plaćanje tog dela poreza na prihod i novčano kaznila  privredi subjekta PKP „Marigona“ u suvlasništvu podnosioca zahteva, nakon toga je povodom istog prestupa, Osnovno tužilaštvo u Đakovici je podiglo optužnicu, protiv podnosioca zahteva i njegovog poslovnog partnera, zbog krivičnog dela izbegavanje poreza u sa izvršilaštvu.  Ovaj krivični postupak koji bio predmet sudske kontrole, pri čemu je prvo, Osnovni sud oglasio podnosioce zahteva i njegovog poslovnog partnera krivim zbog izvršenja krivičnog dela, zbog čega im je izrekao novčanu i uslovnu zatvorsku kaznu. U žalbenom postupku, Apelacioni sud je odbio, kao neosnovanu, žalbu podnosioca zahteva i u potpunosti potvrdio presudu Osnovnog suda. Takođe je i Vrhovni sud povodom zahteva za zaštitom zakonitosti odbacio zahtev podnosioca zahteva, pri tome nalazeći da su presude nižestepenih sudova pravična i zakonita.

Podnosilac zahteva osporava presudu Vrhovnog suda pred Ustavnim sudom navodeći i. povredu prava zagarantovanog članom 31. Ustava i člana 6. EKPLJ u vezi sa načelom ne bis eiden  ; ii. povredu prava članom 31. Ustava i člana 6. EKPLJ u vezi sa načelom jednakosti oruzija ; iii. povredu prava zagarantovanog članom 31. Ustava i člana 6. EKPLJ u vezi sa vezi pogrešnim ili proizvoljnim načinom primene  zakonskih odredbi i iv. povredu prava zagarantovanih člana 1. Protokola 1. EKLJP-a.

Što se tiče navodne povrede prava zagarantovanih članom 31, Ustava i članom 6.  EKLJP u vezi sa načelom ne bis eiden Sud je utvrdio da se ovi navodi kvalifikuju kao navodi sa  „očigledni ili jasni nedostatak povreda“; i kao takve, ove navode podnosioca zahteva je proglasio očigledno neosnovani na ustavnim osnovama, kao što je propisano u stavu (2) pravila 39.

Što se tiče navodne povrede prava zagarantovanih članom 31, Ustava i članom 6.  u vezi sa načelom jednakosti oružaja, Sud je utvrdio da je ovaj deo navoda kvalifikuje kao navode kao “nepotkrepljeni ili neobrazloženi” navodi; i kao takvi, ovi navodi podnosioca zahteva su očigledno neosnovani na ustavnim osnovama, kao što je propisano u stavu (2) pravila 39.

Što se tiče navodne povrede u vezi sa pravom na imovinu zagarantovanih članom 1. Protokola 1. EKLJP-a,  Sud utvrđuje da ovaj navod podnosioca zahteva spada u „nepokrepljenih ili neobrazloženih“ navode, pa ih Sud kao takve na ustavnoj osnovi proglašava očigledno neosnovanim i shodno tome, neprihvatljivim.

Stoga, Sud zaključuje da zahtev u celini treba da se proglasi očigledno neosnovan i shodno tome, neprihvatljiv na ustavnim osnovama u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika.

podnosiocu:

Et-hem Bokshi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični