Presuda

Ocena ustavnosti presude E. Rev. br. 27/2017 Vrhovnog suda od 24. januara 2018. godine

br. predmeta KI 87/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI87/18, podnosilac zahteva: Osiguravajuća kompanija „IF Skadeforsikring“, Ocena ustavnosti presudu E. Rev.br.27/2017 Vrhovnog suda od 24. januara 2018. godine, koja mu je uručena 7. marta 2018. godine.  

KI87/18, Presuda od 27. februara 2019. godine, objavljeno 15. aprila 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, presuda, povreda člana 31 Ustava i člana 6 EKLjP

Podnosilac je tvrdio da su član 31. Ustava i član 6 EKLJP-a, povređeni zbog nedostatka obrazloženja presude, odnosno da Vrhovni sud nije dao dovoljno i adekvatno obrazloženje što se tiče preinačenja presude Apelacionog suda Ae.br.191/2015, u vezi sa zateznom kamatom, čime on smatra da je povređen princip prava na obrazloženu sudsku odluku kao i princip pravne sigurnosti jer sud nije imao konzistentnu sudsku praksu, za šta je sudu dostavio više odluka Vrhovnog suda.

Sud je  uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja zaključio, da je Vrhovni sud u uporednim presudama koje u potpunosti odgovaraju pravnom i činjeničnom stanju predmetne presude, donosio presude uz pravna obrazloženje koja se razlikuju sa osporenom presudom, i to kako po pitanju obračuna kamatne stope i obračuna vremenskih rokova, tako i po pitanju primenjivosti zakona.

Štaviše, Sud je primetio da  Vrhovni sud i, u uporednim presudama nije zauzimao konzistentan stav vezano za obračun kamatnih stopa, pri čemu je davao i različita pravna obrazloženja. Kao takva, ona  vode zaključku da praksa Vrhovnog suda po ovom pitanju nije konzistentna, što direktno utiče na pravnu sigurnost

Stoga, Ustavni sud je našao da je Vrhovni  sud kao sud posljednje instance za odlučivanje u konkretnom slučaju podnosioca, zauzimajući drugačiji stav u osporenoj presudi u slučaju koji je potpuno identičan ili sličan drugim predmetima, a da za to nije dao jasno i dovoljno obrazloženje, povredio pravo podnosioca zahteva na obrazloženu sudsku odluku, što je vodilo ka povredi i načela pravne sigurnosti kao jedne od osnovnih komponenti  vladavine prava, koje je takođe neodvojiv element prava na pravično suđenje iz člana 31 Ustava i člana 6. stav 1. EKLjP.

podnosiocu:

„IF Skadeforsikring“

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični