Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda ARJ-UZVP.br.72/2018 od 16. aprila 2019. godine

br. predmeta KI 132/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI 132/19 Podnosilac zahteva: Kosova Energetska korporacija (KEK) ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda ARJ-UZVP.br.72/2018 od 16. aprila 2019. godine

KI 132/19, rešenje o neprihvatljivosti od 3. februara 2021. godine, objavljeno 12. marta 2021. godine

Ključne reči: pravno lice, ocena ustavnosti osporene presude Vrhovnog suda, očigledno neosnovan

Zahtev je zasnovan na članu 21. stav 4. i 113.7 Ustava, članu 22. i 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilu 32 Poslovnika o radu Ustavnog suda.

Odlukom vlade Kosova br. 12/168 od 29.01.2014. god, podnositeljki zahteva su dodeljenje na 99 godina određene kataastarske parcele radi postavljenja energetskih postrojenja. Nakon toga Katastarska agencija kosova je utvrdila da podnositeljka zahteva nije izgradila  energetskih uređaja na dodeljenim parcelama, kako je to bilo predviđeno odlukom, stoga, nije dozvolila upis prava na korišćenje spornih parcela na 99 godina podnositeljki zahteva.

Podnositeljka zahteva je pokrenila upravni postupak povodm upisa spornih parcela u katastarskim knjigama.

Ovaj sudski postupak je prošao kroz sve vaze postupaka pred redovnim sudovima i ovaj sudski postupak je okončan pravosnažnom presudom Vrhovnog suda, putem koje je su potvrđeno odluke Katastarse agencije, Osnovnog i Apelacionog suda.

Sud primećuje da podnosilac zahteva ponavlja iste navode koje je navodio pred redovnim sudovima a koji se u suštini, tiču tumačenja odgovarajućih odredbi materijalnog prava od strane redovnih sudova.

Sud  primećuje da podnositeljka zahteva navodi povredu  (i) prava zagarantovanih članom 31. [Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje], članom 54. [Sudska zaštita prava]  i članom 102 [Opšta Načela Sudskog Sistema] Ustava] Ustava, i (ii) prava zagarantovanih članom 46. [Zaštita imovine] Ustava.

Kada su u pitanju gore navede povrede prava zagarantovanih članom 31. 46. 54. i 102. Ustava, Sud podseća da proglašava predstavku neprihvatljivom kao očigledno neosnovanu u skladu sa kriterijumom  „nepotkrepljeni ili ne obrazloženi“ navodi kada se ispuni jedan od dva karakteristična uslova i to (a) kada podnosilac zahteva jednostavno navede jednu ili više odredabe Konvencije ili Ustava, ne objašnjavajući pritom na koji su način one prekršene i (b) kada podnosilac zahteva propusti ili odbije da predoči materijalne dokaze kojima bi potkrepio svoje navode (to naročito važi za odluke sudova ili drugih domaćih vlasti).

Stoga sud konstatuje da što se tiče ovih navoda podnosioca o povredi prava zagarantovanih članom  31. 46. 54 i 102 Ustava , Sud zaključuje da zahtev u celosti  treba proglasiti neprihvatljivim kao očigledno neosnovanu jer se ovi navodi podnosioca kvalifikuju se kao navodi koji spadaju u kategoriju (iii) „nepotkrepljeni ili ne obrazloženi“.  Prema tome, isti su očigledno neosnovani na ustavnim osnovama, kao što je propisano u stavu (2) pravila 39 Poslovnika.

podnosiocu:

Energetska korporacija (KEK)

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni