Rešenje

Ocena ustavnosti presude ARJ. UZVP br. 69/ 2017 Vrhovnog suda od 25. januara 2018. godine

br. predmeta KI 58/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI58/18, Podnosioci zahteva: “IIC Assistance”, ocena ustavnosti presude ARJ. UZVP br. 69/ 2017 Vrhovnog suda od 25. januara 2018. godine

KI58/18, rešenje o neprihvatljivosti od 15. aprila 2020. godine, objavljeno 8 maja 2020.godine

Ključne reči: pravna lica, individualni zahtev, ocena ustavnosti osporene presude Vrhovnog suda, očigledno neosnovan

Podnosilac zahteva je od 2002 godine na osnovu odluke br. 009 Bankarskog i platnog autoriteta Kosova bavio tretiranjem štete odnosno poslovima osiguranja.

2013 godine, nakon sprovedene procedure Centralna Banka Kosova kao naslednika Bankarski i platni autoritet Kosova je zbog ustanoljenih nepravilnosti ukinuo licencu podnosioca zahteva za tretiranje štete odnosno bavljenje poslovima osiguranja.

Podnosilac zahteva je nakon toga je na odluku CBK podneo tužbu  Osnovnom sudu u Prištini–Odeljenju za upravna pitanja tražeći poništenje odluke CBK. Ovu žalbu je osnovni sud kao neosnovanu.

Ovaj žalba je razmatrana i od strane Apelaciong suda i vraćen na ponovno odlućivanje prvostepenom sud, nakon toga je Osnovni sud ponovo odbio žalbu podnosioca kao neosnovanu što je podržao kako Apelacioni tako i Vrhovni sud.

Podnosioci zahteva tvrde da su redovni sudovi prekršili njegova ustavom zagaratnovana prava na, (i) pravom na obrazloženu odluku, (ii) povredu principa jednakosti oružja i (iii) pravom na rad i obavljane profesije.

Sud je utvrdio da da argumenti pokrenuti u zahtevu od strane podnosioca zahteva ni na jedan način ne opravdavaju navodne povrede ustavnih prava na koje se poziva podnosilac zahteva i on nije potkrepio tvrdnje o povredi prava zaštićenih Ustavom i Konvencijom prema tome sud je zaključio da su navodi podnosilaca zahteva, (i) u pogledu pravom na obrazloženu odluku očigledno neosnovan na ustavnim osnovama (ii) u pogledu povrede principa jednakosti oružja, očigledno neosnovani na ustavnim osnovama i (iii) u pogledu pravom na na rad i obavljane profesije, očigledno neosnovani na ustavnim osnovama i samim tim neprihvatljivi a sve to u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava i stavom (2) pravila 39. Poslovnika o radu.

podnosiocu:

“IIC Assistance”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni