Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda ARJ-UZVP. br. 122/2019 od 18. novembra 2019. godine

br. predmeta KI 135/20

podnosiocu: Hava Behxheti

Preuzimanje:

KI135/20, Podnosilac: Hava Behxheti, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda ARJ-UZVP. br. 122/2019 od 18. novembra 2019. godine
KI135/20, rešenje o neprihvatljivosti od 10. decembra 2020. godine, objavljeno 31.decembra 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično suđenje, očigledno neosnovan zahtev, neprihvatljiv zahtev
Podnositeljka zahteva je pred Ustavnim sudom osporila ustavnost presude Vrhovnog suda Republike Kosovo ARJ-UZVP. br. 122/2019 od 18. novembra 2019. godine, navodeći povredu svojih prava zagarantovanih članovima 3. i 24. [Jednakost pred zakonom], 22. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata] i 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. [Pravo na pravično suđenje] Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Sud je u vezi sa navodima podnositeljke zahteva o povredi prava na pravično i nepristrasno suđenje, odnosno na rešavanje predmeta u razumnom roku od strane redovnih sudova, ocenio da podnositeljka zahteva nije dovoljno dokazala svoju tvrdnju da su redovni sudovi nepotrebno više godina odugovlačili rešavanje predmeta, zbog činjenice da je predmet podnositeljke zahteva na sve tri instance rešen u periodu od oko 5 (pet) godina. Što se tiče ostalih tvrdnji podnositeljke zahteva, Sud je utvrdio da podnositeljka zahteva nije obrazložila na koji način su povređena njena prava zagarantovana članovima 3. i 24. [Jednakost pred zakonom] i članom 22. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], već povrede ovih članova povezuje sa povredom člana 31.2 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa članom 6.1 [Pravo na pravično suđenje] EKLJP. Sud ne smatra potrebnim da ih pojedinačno razmatra, pošto se suština žalbe odnosi na tvrdnju o povredi člana 31.2 Ustava u vezi sa članom 6.1 EKLJP, odnosno pravom na konačnu odluku u razumnom roku (vidi, Ustavni sud, slučaj KI127/15, podnosilac: Mile Vasović, rešenje od 5. juna 2017. godine, stav 54).

Stoga, Sud je zaključio da se zahtev podnositeljke, u celini, mora proglasiti očigledno neosnovanim na ustavnim osnovama, kako je utvrđeno u stavu (2) pravila 39. Poslovnika.

podnosiocu:

Hava Behxheti

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni, Upravni