Rešenje

Ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova PAKR. br.44/18 od 5. marta 2018. godine

br. predmeta KI 146/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI146/18, Podnosilac zahteva: Kadri Emini, ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova PAKR. br. 44/18 od 5. marta 2018. godine

KI146/18, rešenje o neprihvatljivosti od 7. februara 2019. godine, objavljeno 15. maja 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, neblagovremen

Dana 5. marta 2018. godine, Apelacioni sud je presudom [PAKR. br. 44/18] usvojio žalbe tužioca i podnosioca zahteva kao osnovane i preinačio presudu [PAKR. br. 782/2016] Osnovnog suda samo u odnosu na odluku o kazni za A.V. i L.V., tako što je kaznu zatvora povećao na 1 (jednu) godinu i 6 (šest) meseci.

Podnosilac zahteva nije izričito naveo nijedno pravo zagarantovano Ustavom za koje tvrdi da je povređeno presudom [PAKR. br. 44/18] Apelacionog suda od 5. marta 2018. godine. On je tvrdio da je osporena presuda zahvaćena povredama odredaba Zakonika o krivičnom postupku Kosova (u daljem tekstu: ZKPK).

Podnosilac zahteva u suštini tvrdi da su lica koja su izvršila krivična dela morala biti osuđena na višu kaznu.

Nakon prijema pojašnjenja od Osnovnog suda u Prištini u vezi sa činjenicom kada je podnosilac zahteva primio osporenu odluku, Sud je utvrdio da je zahtev podnet van roka od  4 (četiri) meseca iz člana 49. Zakona i pravila 39 (1) (c) Poslovnika o radu Suda.

podnosiocu:

Kadri Emini

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični