Rešenje o neprohvatljivosti

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 1674/2019 të 18 dhjetorit 2019

br. predmeta KI 67/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI 67/20, Podnosilac: KOSOVSKA KOMPANIJA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDEVANJE ENERGIJOM KEDS D.D, Ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Ac.br.1674/2019 od 18. decembra 2019. godine

KI 67/20, rešenje o neprihvatljivosti od 9. septembra 2021. godine, objavljeno 18. oktobar 2021. godine

Ključne reči: pravno lice, individualni zahtev, ocena ustavnosti osporene presude Apelacionog suda, očigledno neosnovan.

Zahtev je zasnovan na članovima 21.4 i 113.7 Ustava, članu 22. i 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilu 32 Poslovnika o radu Ustavnog suda.

Dana 11. maja 2016. godine, podnosilac zahteva je zbog dostignutog starosnog doba, penzioniso radnika S.L. Radnik S.L je podnosiocu podneo zahteva za isplatom 3 (tri) plata u ime pratećih plata za penziju, kao što se predviđa članom 53. Opštim kolektivinim sporazumom Kosova. Podnosilac zahteva je odbio zahtev radnika S.L, obrazalzući da podnosilac zahteva nije potpisnik Kolektivnog sporazuma a niti je član neke od institucija potpisnika Kolektivnog sporazuma od 2014. godine. S.L je pred Osnovnim sudom podneo tužbeni zahtev kojim je od podnosioca zahteva tražio isplatu isplatu 3 plate u ime pratećih plata za penziju. Osnovni sud je [presudom C.br.641/18] usvojio tužbeni zahtev  S.L i obavezao je podnosioca zahteva da S.L isplatu naknadu u visini  3 (tri) mesečne plate u ime pratećih plata za penziju,  navodeci, “ u uvodu Opšteg kolektivnog sporazuma za poslodavce, a u ovom slučaju i za KEDS, potpisnice kolektivnog sporazuma su Organizacija poslodavaca i Privredna komora Kosova. Dok u smislu člana 2., stavova 1. i 3. Opšteg kolektivnog sporazuma, odredbe ovog sporazuma su obavezujuće i za privatni sektor a takođe važe i za poslodavce sa stranim državljanstvom, koji obavljaju delatnost na Kosovu. U konkretnom slučaju, ove odredbe su obavezujuće i za KEDS, pošto, osim što je preduzeće sa stranim državljanstvom i to nakon privatizacije jedinice distribucije električnom energijom, ista pripada i privatnom sektoru.“.  Na presudu [C.br.641/18] Osnovnog suda podnosilac zahteva je uložio žalbu Apelacionom sudu, Apelacioni sud je [presudom Ac.br. 1674/2019] odbio, kao neosnovanu, žalbu podnosioca zahteva i istovremeno potvrdio presudu prvostepenog suda. Podnosilac zahteva osporava zaključke redovnih sudova pred Sudom, navodeći (i) povredu člana 31. Ustava u vezi sa članom 6. EKLJP-a, kao rezultat pogrešnog tumačenja zakona, odnosno članova 52., i 53. Opšteg kolektivnog sporazuma Kosova u suprotnosti sa članom 90., stav 5. Zakona o Radu; i (ii) povredu članova 3, i 31 Ustava. Sud, zasnivajući se i na standarde utvrđene u svojoj sudskoj praksi u sličnim slučajevima i sudskoj praksi ESLJP-a, utvrđuje da navodi podnosioca zahteva o povredi (i) člana 31. Ustava u vezi sa članom 6. konvecije, kao rezultat pogrešnog tumačenja važećeg zakona u okolnostima njegovog slučaja, predstavljaju navode „četvrtog stepena“; dok (ii) o povredi članova 3 Ustava, i 31 Ustavau vezi za ne obrazloženom odlukom. čine „nepotkrepljene ili neobrazložene“ navode i kao takvi, isti su očigledno neosnovani na ustavnim osnovama, kao što je propisano u stavu (2) pravila 39 Poslovnika.

podnosiocu:

KOSOVSKA KOMPANIJA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDEVANJE ENERGIJOM KEDS D.D.

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 24 - Jednakost pred Zakonom, Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni