Rešenje

Ocena ustavnosti presude Apelacionog suda AA. br. 99/2018 od 12. februara 2019. godine

br. predmeta KI 77/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI77/19, podnosilac zahteva: Musa Islami, ocena ustavnosti presude Apelacionog suda AA. br. 99/2018 od 12. februara 2019. godine

KI77/19, rešenje o neprihvatljivosti, od 10. juna 2020. godine, objavljeno 17 jula 2020 godine

Ključne reči: individualni zahtev, jednakost pred zakonom, očigledno neosnovan zahtev

Podnosilac zahteva je podneo tužbu Osnovnom sudu u Prištini protiv odluke [A/02/589/2014] Nezavisnog nadzornog odbora za civilnu službu Republike Kosovo, na osnovu koje je zahtev podnosioca odbijen kao van roka da dobija istu platu od Ministarstva financija kao drugi rukovodilac odeljenja unutar istog Departmana.

Osnovni sud je presudom [A. br. 328/15] odbio tužbu podnosioca zahteva kao neosnovanu, smatrajući odluku [A/02/589/2014] Nezavisnog nadzornog odbora za civilnu službu Republike Kosovo, kao pravičnu i zakonitu.

Nakon žalbe podnosioca zahteva protiv gore navedene presude, Apelacioni sud je presudom [AA. br. 99/2018] odbio, kao neosnovanu, žalbu podnosioca zahteva smatrajući presudu Osnovnog suda u Prištini [A. br. 328/15] kao pravičnu i u potpunosti zasnovanu na zakonu.

Podnosilac zahteva je tvrdio pred Ustavnim sudom da su mu povređena prava garantovana članovima 3. [Jednakost pred zakonom], 7. [Vrednosti], 28. [Zabrana ropstva i prinudnog rada] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava. Konkretnije, podnosilac zahteva je tvrdio da se prema njemu nije postupalo jednako, jer Ministarstvo finansija nije izvršilo izravnavanje plate podnosioca zahteva, čak i nakon što je imenovan kao vršilac dužnosti rukovodioca u Centralnom departmanu za harmonizaciju za financijsko upravljanje i centralnu kontrolu  harmonizacije.

Ustavni sud je smatrao da podnosilac zahteva nije potkrepio navode da su relevantni postupci na bilo koji način bili nepravični ili proizvoljni i da su osporenom odlukom povređena prava i slobode garantovane Ustavom. Ustavni sud je zaključio da u skladu sa članom 113.7 Ustava, na osnovu člana 20. Zakona i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o radu, zahtev podnosioca zahteva je očigledno neosnovan.

 

 

podnosiocu:

Musa Islami

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni