Rešenje

Ocena Ustavnosti Presude Apelacionog suda, AA. br. 395/2018, od 13. septembra 2018. godine

br. predmeta KI 41/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI41/19, Podnosilac zahteva: Ramadan Koçinaj, Ocena ustavnosti Presude Apelacionog suda, AA. br. 395/2018, od 13. septembra 2018. godine.

KI41/19, Rešenje o neprihvatljivosti, usvojeno dana 15. januara 2020. godine, objavljeno 11. februara 2020.godine

Ključne reči: individualni zahtev, građanski postupak, sudski postupak, zahtev očigledno neosnovan, zahtev neprihvatljiv

Podnosilac zahteva je naveo tvrdnje o povredama člana 46, u vezi sa članom 1 Protokola br. 1 EKLjP-a, podnosilac zahteva tvrdi da mu je Presuda Apelacionog suda, AA. br. 395/2018, u vezi sa odlukama nižestepenih instanci, onemogućila parcelisanje i registraciju imovine na način na koji bi mu se mogla izdati dozvola za izgradnju kuće.

Podnosilac zahteva je tvrdio da je Presudom Apelacionog suda, AA. br. 395/2018, od 13. septembra 2018. godine, došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata] i članom 46 [Zaštita imovine] Ustava i članom 1 Protokola 1 (Zaštita imovine) EKLjP-a.

Što se tiče tvrdnje da su upravni organi i redovni sudovi povredili prava koja su zagarantovana članom 46 [Zaštita imovine], a u vezi sa članom 1 Protokola 1 EKLjP-a, zbog toga što su odbili njegov zahtev za parcelisanje i registraciju imovine, na način da bi se njemu mogla izdati dozvola za izgradnju kuće, Sud je odlučio da se zahtev treba proglasiti neprihvatljivim, kao očigledno neosnovan po ustavnim osnovama, u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu.

Što se tiče tvrdnje podnosioca zahteva o eksproprijaciji, Sud je odlučio da se zahtev treba proglasiti neprihvatljivim, jer podnosilac zahteva nije iscrpeo pravna sredstva, kako je to zatraženo u članu 113.7 Ustava, članu 47.2 Zakona kao i pravilu 39. 1 (b) Poslovnika o Radu.

Što se tiče zahteva za neobelodanjivanje identiteta, Sud je odbio isti jer je smatrao da navedeno obrazloženje nije predstavilo dovoljno argumenata za usvajanje tog zahteva.

Sud je na kraju smatrao da podnosilac zahteva nije potkrepio svoj zahtev u vezi sa povredama nekog prava koje je zaštićeno Ustavom. Sud je utvrdio da je zahtev podnosioca očigledno neosnovan i, samim tim, neprihvatljiv.

podnosiocu:

Ramadan Koçinaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Nisu iscrpljena pravna sredstva, Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni, Upravni