Rešenje

Ocena ustavnosti presude Apelacionog suda A.A.br. 555/2018 od 8. maja 2019. godine

br. predmeta KI163/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI163/19, Podnosilac zahteva: Hamid Kryeziu, ocena ustavnosti presude Apelacionog suda A.A.br. 555/2018 od 8. maja 2019. godine

KI163/19, rešenje o neprihvatljivosti od 10. juna 2020. godine, objavljeno 16. jula 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti osporene presude Apelaciong suda, očigledno neosnovan

Podnosioca zahteva je Poreski Autoritet Kosova (u daljem tekstu PAK) obavezao plaćanjem novčane kazne zbog ustanovljenog neplaćanja poreskih obaveza za period od aprila 2005 do juna 2010 godine.

Podnosilac zahteva je nakon toga je na odluku o kazni PAK-a pokrenuo najpre upravni postupak a nakon toga i upravni spor. U oba slučaja njegove žalbe su odbijene kao neosnovane i potvrđena je odluku o kazni.

Podnosioci zahteva tvrde da su kako upravni organi tako i redovni sudovi prekršili njegova ustavom zagarantovana prava, konkretno članove 21., 24., 31., 49. i 54.

Sud je utvrdio da da argumenti pokrenuti u zahtevu od strane podnosioca zahteva ni na jedan način ne opravdavaju navodne povrede ustavnih prava na koje se poziva podnosilac zahteva i on nije potkrepio tvrdnje o povredi prava zaštićenih Ustavom, prema tome sud je zaključio da su navodi podnosilaca zahteva, u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o radu, očigledno neosnovani po ustavni osnovama i, samim tim, zahtev se treba proglasiti neprihvatljivim.

podnosiocu:

Hamid Kryeziu

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni