Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Peći K. br. 6-1022/18 od 18. jula 2018. godine

br. predmeta KI 137/19

podnosiocu: Arlind Morina

Preuzimanje:

KI137/19, Podnosilac zahteva: Arlind Morina, ocena ustavnosti presude K. br. 6-1022/18 Osnovnog suda u Peći od 18. jula 2018. godine

KI137/19, rešenje o neprihvatljivosti od 2. septembra 2020. godine, objavljeno 24. septembar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, krivična prijava, prekršaj, sudska zaštita prava

Dana 29. juna 2018 godine, u ulici „Eliot Engel“ u Peći, osoba A.N., upravljajući svojim vozilom, udarila je podnosioca zahteva u levi deo tela, nanevši mu telesne povrede. S tim u vezi, Stanica saobraćajne policije u Peći je podnela Osnovnom sudu zahtev DR03004-396-18 za pokretanje prekršajnog postupka protiv osobe A.N., zahtevajući da se proglasi odgovornom i kazni za saobraćajnu nesreću, u skladu sa zakonskim odredbama iz člana 149. [Obaveze vozača prema pešacima], stav 1 Zakona br. 05/L -088 o pravilima drumskog saobraćaja (u daljem tekstu: Zakon o pravilima drumskog saobraćaja). Osnovni sud je presudom K. br. 06-1022/18 proglasio osobu  A.N. odgovornom za prekršaj prema članu 149. [Obaveze vozača prema pešacima], stav 1 Zakona o pravilima drumskog saobraćaja i osudio ga na novčanu kaznu.

Podnosilac zahteva osporava pred Ustavnim sudom presudu Osnovnog suda od 18. jula 2018 godine, kojom je osuđena sa prekršajem osoba A.N., kao i činjenicu da se Osnovni sud, Regionalna policija i Osnovno tužilaštvo nisu bavili postupcima osobe A.N. koja je prouzrokovala podnosiocu zahteva telesne povrede svojim automobilom, kao krivično delo, već kao prekršaj. Prema tome, podnosilac zahteva navodi da su mu kao posledica toga povređena prava zagarantovana članom 54. [Sudska zaštita prava] Ustava.

Sud je u vezi sa navodima podnosioca zahteva vezano sa presudom Osnovnog suda K. br. 6-1022/18, primetio da je Osnovni sud proglasio osobu A.N. odgovornom za prekršaj i osudio ga novčanom kaznom, a u ovom postupku podnosilac zahteva nije bio strana, jer zahteva nije pokrenuo podnosilac. Stoga je Sud utvrdio da zahtev za ocenu ustavnosti presude Osnovnog suda K. br. 6-1022/18 nije zakonski podnela ovlašćena strana kao što je definisano članom 113, stavovima 1 i 7 Ustava, članom 47. Zakona, pravilom 39. Stav (1) (a) Poslovnika o radu, i kao takav je neprihvatljiv.

U vezi sa navodom da Osnovni sud, Regionalna policija i Osnovno tužilaštvo nisu razmatrali postupke osobe A.N.,, koja je svojim automobilom nanela telesne povrede podnosiocu zahteva, kao krivično delo, već kao prekršaj, Sud je primetio da podnosilac zahteva nije podneo ni jedan dokaz da je preduzeo bilo kakvu radnju za podnošenje krivične prijave protiv osobe A.N. ili da je u  vezi sa radnjama ili propustima Regionalne policije i Osnovnog tužilaštva u vezi sa mogućom krivičnom prijavom protiv lica A.N. preduzeo bilo kakvu zakonsku radnju. Stoga je Sud ocenio da se ovaj deo zahteva proglasi neprihvatljivim, zbog neiscrpljivanja pravnih sredstava u skladu sa stavom 7 člana 113. Ustava, stavom 2 člana 47. Zakona i dalje preciziran kroz tačku (b) stava (1) pravila 39 Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Arlind Morina

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev nije podnela ovlašćena strana , Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni, Drugi