Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova Ac. br. 5049/20 od 20. aprila 2022. godine

br. predmeta KI110/22

podnosiocu: Rrahman Ademi

Preuzimanje:

KI110/22, Podnosilac: Rrahman Ademi, ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova Ac. br. 5049/20 od 20. aprila 2022. godine

KI110/22, rešenje o neprihvatljivosti od 31. avgusta 2023. godine, objavljeno 19. septembra 2023. godine

Ključne reči: pravo na pravično i nepristrasno suđenje, jubilarne plate, neprihvatljiv zahtev, očigledno neosnovan zahtev

Iz spisa predmeta proizilazi da je suština ovog slučaja povezana sa tužbom koju je podnosilac zahteva podneo protiv svog poslodavca, u konkretnom slučaju Energetske korporacije Kosova, kojom je tražio da mu nakon njegovog penzionisanja prizna isplatu na ime naknade za jubilarne plate predviđene Opštim kolektivnim sporazumom Kosova na nivou zemlje. Najpre je Osnovni sud je prihvatio tužbeni zahtev podnosioca zahteva i obavezao EKK da podnosiocu isplati 3 (tri) mesečne zarade nas ime jubilarne nagrade za 30 godine radnog staza. Nakon žalbe EKK podnete Apelacionom sudu, , isti je usvojio žalbu EKK-a kao osnovanu i preinačio presudu Osnovnog suda na način da je odbio zahtev podnosioca za jubilarnom nagradom kao neosnovan jer u vreme kada je podnosilac penzionisan nije bio na snazi Opšti (OKUK) koji su predviđeni uslove za jubilarne nagrade.

Podnosilac zahteva je pred Ustavnim sudom tvrdio da su osporenom odlukom povređena njegova prava zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava.

U osnovi, suština navoda podnosioca zahteva odnosi se na njegovu tvrdnju da su redovni sudovi, konkretnije Apelacioni sud, odlučili drugačije u četiri slična slučaja, odnosno da je i) kroz odluke redovnih sudova bio tretiran nejednako u odnosu na druge; ii) i da mu je prekršeno načela pravne sigurnosti kao rezultat kontradiktornih odluka redovnih sudova.

Povodom ovih navoda podnosioca zahteva nejednakom tretmanu i nedoslednosti sudskih odluka, Sud je nakon izlaganja načela i kriterijuma utvrđenih sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava i Suda u pogledu nedoslednosti sudskih odluka, primenio iste na konkretan slučaj i smatrao da su ti navodi “nepotkrepljeni ili neobrazloženi” na ustavnim osnovama.

podnosiocu:

Rrahman Ademi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni