Rešenje

Ocena ustavnosti obaveštenja Vrhovnog suda Kosova A. S. Su. A. 184/21 od 5. avgusta 2021. godine

br. predmeta KI 149/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI149/21, Podnosilac zahteva: Nehat Bublica, Ocena ustavnosti obaveštenja Vrhovnog suda Kosova A. S. Su. A. 184/21 od 5. avgusta 2021. godine

KI149/21, rešenje od 10. novembra 2021. godine, objavljena 26. novembar 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, Ljudsko Dostojanstvo, Jednakost pred Zakonom,  Zabrana Mučenja, Surovog Neljudskog ili Ponižavajućeg Postupanja, Pravo na Slobodu i Sigurnost, Prava Optuženog, Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje, Pravo na Privatnost,  Pravo na Sklapanje Braka i Zasnivanje Porodice, Sloboda Veroispovesti, Uverenja i Savesti i Sloboda Izražavanja sve ovo povređeno obaveštenjem Vrhovnog suda, preuranjen zahtev.

Podnosilac zahteva osporava obaveštenje Vrhovnog suda Kosova A. S. Su. A. 184/21 od 5. avgusta 2021. godine.

Sud je primetio da povodom osporenog obaveštenja, odnosno krivičnog postupka koji se vodi protiv podnosioca zahteva, postupak nije okončan, kako je Vrhovni sud i naveo u obaveštenju, U Vašem slučaju, ovaj sud nema slučaj za odlučivanje, dok za procedure koje su u toku u Sudu i Tužilaštvu ne daje stavove ili pravna mišljenja ili pravna tumačenja onako kako zahtevate“.

Sud je primetio da su navodi podnosioca zahteva preuranjeni i Sud -u skladu sa načelom subsidijarnosti- ne može da oceni te navode a da prethodno nisu pokrenuti i ocenjeni od strane redovnih sudova.

Sud je takođe primetio da podnosilac zahteva nije učinio sve što se od njega razumno moglo očekivati u vezi sa iscrpljivanjem pravnih sredstava ili da postoje posebne okolnosti koje oslobađaju podnosilac zahteva od obaveze da iscrpi sva pravna sredstva.

Sud podseća da podnosilac  zahteva takođe traži, da se njegov identitet ne objavi u javnosti, međutim, Sud u zahtevu nalazi da podnosilac svoj zahtev za neobjavljivanje identiteta ne obrazlaže niti pruža ili dostavlja neki dokaz koji govori u prilog njegovom zahtevu za ne objavljivanje identiteta.

Sud je zaključio da se zahtev na ustavnim osnovama zbog neiscrpljenja svih pravnih sredstava treba proglasiti neprihvatljivim, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona i pravilima 32 (6) i 39 (1) (b) Poslovnika.

podnosiocu:

Nehat Bublica

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Član 24 - Jednakost pred Zakonom, Član 24 - Jednakost pred Zakonom

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični