Odluka

Ocena ustavnosti presude Plm.br. 76/2020 Vrhovnog suda od 8. aprila 2020. godine

br. predmeta KI 108/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI 108/20, Podnosilac zahteva: Luan Kazazi, Ocena ustavnosti presude Plm.br. 76/2020 Vrhovnog suda od 8. aprila 2020. godine

KI108/20, Odluka o odbijanju zahteva od 3. novembra 2021. godine, objavljeno 16. novembar 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, načelo Ne bis in idem, Pravo na pravično suđenje, zaštita imovine.

Protiv podnosioca zahteva je vođen krivični postupak zbog utaje poreza, ovaj krivični postupak koji bio predmet sudske kontrole, pri čemu je prvo, Osnovni sud oglasio podnosioce zahteva i njegovog poslovnog partnera krivim zbog izvršenja krivičnog dela, zbog čega im je izrekao novčanu i uslovnu zatvorsku kaznu. U žalbenom postupku, Apelacioni sud je odbio, kao neosnovanu, žalbu podnosioca zahteva i u potpunosti potvrdio presudu Osnovnog suda. Takođe je i Vrhovni sud povodom zahteva za zaštitom zakonitosti odbacio zahtev podnosioca zahteva, pri tome nalazeći da su presude nižestepenih sudova pravična i zakonita.

Podnosilac zahteva osporava presudu Vrhovnog suda pred Ustavnim sudom navodeći i. povredu prava zagarantovanog članom 31. Ustava i člana 6. EKPLJ u vezi sa načelom ne bis in idem; ii. povredu prava članom 31. Ustava i člana 6. EKPLJ u vezi sa načelom jednakosti oružja ; iii. povredu prava zagarantovanog članom 31. Ustava i člana 6. EKPLJ u vezi sa vezi pogrešnim ili proizvoljnim načinom primene zakonskih odredbi i iv. povredu prava zagarantovanih članom 1. Protokola 1. EKLJP-a.

Sud je u dva navrata pokušao da kontaktira podnosioca zahteva u vezi dopune zahteva koja je bila neophodna u cilju daljeg odlučivanja po ovom zahtevu. Međutim, podnosilac zahteva nije odgovorio ni na jedan od dopisa koje mu je Sud poslao.

Sledstveno tome, Sud nalazi da je predmetni zahtev nepotpun, zato sto zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje, jer je nepotpun i nejasan.

Shodno tome, Sud zaključuje da zahtev ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje predviđene pravilom 35 (5) Poslovnika.

podnosiocu:

Luan Kazazi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični