Odluka

Ocena zahteva podnosioca za povlačenje zahteva za ocenu ustavnosti rešenja [C. br. 204/2015] Osnovnog suda u Mitrovici od 27. aprila 2017. godine

br. predmeta KI 64/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI64/19, Podnosilac zahteva: Ejup Koci, ocena zahteva podnosioca za povlačenje zahteva za ocenu ustavnosti Rešenja Osnovnog suda u Mitrovici, C. br. 204/2015 od 27. aprila 2017. godine

KI64/19, Odluka o povlačenju zahteva, usvojena dana 25. septembra 2019. godine, objavljena dana 31. oktobar 2019

Ključne reči: Individualni zahtev, odluka o povlačenju zahteva

Podnosilac zahteva je tvrdio povrede člana 21. [Opšta načela], člana 22. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], člana 24. [Jednakost pred zakonom], člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], člana 46. [Zaštita imovine] i člana 54. [Sudska zaštita prava] Ustava i člana 6. [Pravo na pravično suđenje] EKLJP-a, zbog toga što je Osnovni sud prekinuo parnični postupak zbog proceduralnih razloga. U međuvremenu, tokom faze razmatranja zahteva, podnosilac je obavestio Sud da želi da povuče svoj zahtev.

Nakon razmatranja zahteva podnosioca, Sud je ocenio da ne postoji neki ubedljiv razlog da se nastavi sa razmatranjem ustavnosti osporenih odluka i usvojio je zahtev podnosioca za povlačenje zahteva, u skladu sa članom 23 Zakona i u skladu sa pravilom 35 Poslovnika o Radu.

podnosiocu:

Ejup Koci

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o povlačenju stranke iz zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni