Rešenje

Razmatranje ustavnosti presude Okružnog suda u Gnjilanu, AC.no. 70/2010, od 15. aprila 2010. god.

br. predmeta KI 49/10

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev shodno članu 113. stavu 7. Ustava tvrdeći da su mu prekršena ustavna prava u presudi Opštinskog suda u Gnjilanu, kojom je potvrđen nalog za izvršenje zajma o nekretnini pod hipotekom. On je argumentovao da sud nije priznao njegov usmeni dogovor sa poveriocem o rearanžiranju uplata, da poverilac nije registrovao sve njegove uplate i da mu poverilac nije omogućio produženje roka za povraćaj zajma, Sud je odlučio da je zahtev očigledno neosnovan i neprihvatljiv prema članu 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilu 36. Poslovnika o radu jer podnosilac zahteva nije izneo prima facie dokaz da su mu prekršena određena ustavna prava i slobode i navede konkretna dela javnih organa koja su počinila ta kršenja, citirajući slučaj Vanek protiv Republike Slovačke. Sud je naglasio da je njegova nadležnost ograničena na rešavanje ustavnih sporova, kao npr. da li su sudski postupci bili pravični, a ne i sporenje o činjenicama ili materijalnom pravu, citirajući slučaj Garcia Ruiz protiv Španije i Edwards protiv Ujedinjenog Kraljevstva

podnosiocu:

Abdullah Shkodra

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni