Presuda

Podnesak Predsednika Republike Kosovo, Njegove Ekselencije, Fatmira Sejdiua, u vezi sa objašnjenjem nadležnosti u slučaju Predsednika Opštine Orahovac, g. Qazim Qeska.

br. predmeta KO 80/10

podnosiocu: Fatmir Sejdiu

Preuzimanje:

Predsednik Kosova je podneo zahtev kojim je tražio od Suda objašnjenje koja je institucijaodgovorna da vrši ocenu efikasnosti i validnosti ostavke i da konstatuje eventualni završetak mandata predsednika jedne opštine na osnovu jednog saopštenja upućenom građanima,,,“, Predsednik je tražio objašnjenje pozivajući se na slučaj ostavke Predsednika Orahovca, g, Qazim Qeska, preko jednog saopštenja za štampu, ponovnog potvrđivanja ostavke od strane Ministarstva za lokalnu samoupravu i, kasnije, povlačenja ove ostavke od strane samog g, Qeska,Podnosilac pretenduje da aktuelni slučaj sadrži nejasnoća u vezi sa kompetencijama odgovarajućih institucija za utvrđivanje validnosti ostavke i okončanja mandata predsednika jedne opštine, i kao posledica takvih nejasnoća on nije više mogao da nastavlja dalji postupak u skladu sa ustavnim načelom za slobodne i ravnopravne izbore, Po njemu, Predsednik je ovlašćena stranka da uputi sudu ovo ustavno pitanje i da budući da je on, po Ustavu, ovlašćen da obezbedi usaglašenost sa ustavnim načelom za slobodne i ravnopravne izbore, potrebo mu je da pojašnjava koji su dalji koraci koje treba preduzeti nakon ostavke jednog predsednika opštine,Ustavni sud je odlučio da je zahtev prihvatljiv bazirajući se na ovlašćenja Predsednika po Ustavu da pokrene takva ustavna pitanja pred sudom, Dalje, Sud je odlučio da, na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, ostavka predsednika jedne opštine je konačna i definitivna završavajući njegov mandat i da su ustavne posledice takvog postupka objavljivanje izbora od strane Predsednika, kako bi osiguravao da građani uživaju pravo na slobodne i ravnopravne izbore u produbljivanju njihove lokalne samouprave

podnosiocu:

Fatmir Sejdiu

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Član 45 - Pravo na Izbor i Učešće

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi