Rešenje o neprohvatljivosti

Oeena ustavnosti presude Opstinskog suda u Gnjilanu, P. hr. 550/08 od 9. jula 2009. godine i Presude OkruZnog suda u Gnjilanu, AP. hr. 182/2009 od 29. aprila 2010. godine

br. predmeta KI20/11, KI96/11

podnosiocu: Kushtrim Kqiku

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva je podneo zahtev u skladu sa članom 113.7 Ustava Kosova navodeći da konačna presuda Okružnog suda nije izvršena od strane nadležnih organa ni sa krivičnog ni sa građanskog gledišta, i kao takva ostaje bezvredan dokument. Neizvršenje pravosnažne presude Okružnog suda navodno predstavlja kršenje člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa članom 6. 1. EKJP-a.
Sud je zaključio da je zahtev podnosioca zahteva zakasneli u skladu sa članom 49 Zakona zato što je presuda Okružnog suda u Gnjilanu, AP. br. 182/2009 od 29. aprila 2010. godine podnosiocu uručena 26. maja 2010. godine, dok je podnosilac zahteva podneo zahtev Ustavnom sudu dana 30. juna 2011. godine, tj. više od 4 meseca nakon što je podnosiocu zahteva uručena presuda od strane Okružnog suda. Iz tih razloga, Sud je odlučio da odbaci zahtev podnosioca kao neprihvatljivim.

podnosiocu:

Kushtrim Kqiku

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični