Presuda

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo CLM. br. 11/2016 od 13. septembra 2016. godine

br. predmeta KI 150/16

Preuzimanje:
Sažetak

KI150/16, podnosilac zahteva: Mark Frrok Gjokaj, ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo CLM. br. 11/2016 od 13. septembra 2016. godine

KI150/16, presuda od 19. decembra 2018. godine, objavljena 31.12.2018

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, res judicata, prihvatljiv zahtev, nema povrede ustavnih prava

Dana 13. septembra 2016. godine, Vrhovni sud Kosova je, rešenjem [CLM. br. 11/2016], odbio, kao neosnovan, zahtev za zaštitu zakonitosti državnog tužioca protiv rešenja [AC. br. 1579/015] od 4. aprila 2016. godine Apelacionog suda Kosova, kojim se smatrao završen izvršni postupak, jer je postignuto apsolutno zastarevanje i ukinute su sve radnje preduzete u ovoj izvršnoj stvari.

Podnosilac zahteva je u svom zahtevu tvrdio da je rešenje [AC. br. 1579/2015] od 4. aprila 2016. godine Apelacionog suda doneto uz povredu prava garantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava.

Podnosilac zahteva, u suštini, navodi da je Apelacioni sud prevazišao zakonska ovlašćenja propisana u članu 52. Zakona o izvršnom postupku, tako što je preinačio rešenje Osnovnog suda u Đakovici [PPP.br. 50/2015] od 2. aprila 2015. godine, smatrajući izvršni postupak okončanim i ukidajući sve prethodne radnje u vezi sa rešenjem [C. br. 270/96] od 25. decembra 1996. godine Osnovnog suda u Đakovici koje je dozvolilo privremenu meru.

Sud je utvrdio da tok konkretnog slučaja uključuje vanredne okolnosti, obuhvatajući i pravosnažne i kontradiktorne odluke jedne sa drugom istog suda u istoj izvršnoj stvari. Shodno tome, u okolnostima konkretnog slučaja, ukidanje svih preliminarnih radnji preduzetih u izvršnoj stvari, uključujući i preliminarna rešenja res judicata, je u funkciji „ispravljanja sudskih grešaka i grešaka u pravdi“. Izbegavanje njihovog poštovanja, u okolnostima konkretnog slučaja, je opravdano i potrebno kao rezultat „okolnosti suštinskog i ubedljivog karaktera“, kao što je predviđeno u sudskoj praksi ESLJP-a.

Sud je utvrdio da je zahtev podnosioca prihvatljiv i uzimajući u obzir posebne karakteristike slučaja, navode koje je pokrenuo podnosilac zahteva i činjenice koje je predstavio, Sud, na osnovu standarda postavljenim u svojoj sudskoj praksi i u sudskoj praksi ESLJP-a, ne utvrđuje da je povređeno pravo na pravično i nepristrasno suđenje, garantovano članom 31. Ustava u vezi sa članom 6. EKLJP-a.

podnosiocu:

Mark Frrok Gjokaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Nema povrede ustavnih prava

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje, Član 46 - Zaštita Imovine

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni