Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Pml. br. 5/19 od 22. januara 2019. godine

br. predmeta KI 109/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI109/19, Podnosilac: Mehmet Qerimi, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Pml. br. 5/19, od 22. januara 2019. godine

KI109/19, Rešenje o neprihvatljivosti od 26. februara 2020. godine, objavljeno dana 23 marta 2020. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zahtev van roka

Podnosialc zahteva je pred Ustavnim Sudom osporio Presudu Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 5/2019], kojom je odbijen kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti koji je podnet od strane podnosioca zahteva protiv Rešenja Apelacionog suda Kosova [PN. br. 789/2017] od 14. avgusta 2018. godine.

Podnosilac zahteva je podneo Osnovnom sudu u Uroševcu zahtev za ponavljanje krivičnog postupka u kojem je naveo da su se pojavili novi dokazi koji će uticati na njegovu nevinost i tražio je odlaganje izvršenja presude [PA1. br. 1421/2015] Apelacionog suda, koji je potvrdio Presudu Osnovnog suda u Uroševcu [P. br. 783/13], kojom je on proglašen krivim za izvršenje krivičnog dela  [Krađa] iz člana 252 Krivičnog zakonika Republike Kosovo i bio je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam (8) meseci.

Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporena odluka doneta uz  povredu njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zaštićena članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i članom 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosova.

Podnosilac zahteva je u suštini tvrdio da su redovni sudovi pogrešno i nepotpuno utvrdili činjenično stanje i da su učinili povredu krivičnog zakona.

Sud je utvrdio da zahtev podnosioca je neprihvatljiv jer je podnet van zakonskog roka koji je propisan članom 49. Zakona i pravilom 39 (1) (c) Poslovnika o Radu.

podnosiocu:

Mehmet Qerimi