Odluka

Ocena ustavnosti presude GSK-KPA-A-129/13 Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu Vrhovnog suda Kosova od 3. juna 2015. godine

br. predmeta KI 11/09

Preuzimanje:
podnosiocu:

Tomë Krasniqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o privremenoj meri