Odluka

Ocena ustavnosti članova 90, 95. (1.6), 110, 111. i 116. Zakona o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama, br. 04/L-093, od 12. aprila 2012. god.

br. predmeta KO 97/12

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac je podneo zahtev u skladu sa članom 113,2 (1) Ustava Kosovo, osporavajući ustavnost članova 90, 95 (1,6), 110, 111 i 116, Zakona o bankama, mikro-finansijskim institucijama i nebankarskim institucijama, br, 04/L-093, od 12, aprila 2012, god,, jer bi primena zakona stvorila nepopravljivu štetu civilnom društvu, U tom smislu, imajući u vidu da će rok za privremene mere, uvedene od strane Suda 24, decembra 2012, god,, isteći 31, januara 2013, god,, i da je Sud 24, januara 2013, god,, doneo odluku da održi raspravu, bez prejudiciranja konačnog ishoda zahteva, rok za privremene mere je produžen na još (3) meseca

podnosiocu:

Narodni advokat

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o privremenoj meri

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni