Odluka

Mehdi Krasniqi protiv Odluke Br. 5000956 Ministarstva za rad i socijalno staranje O skidanju zahteva sa liste.

br. predmeta KI 12/09

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev kojim pretenduje da mu je povređeno pravo na invalidsku penziju odlukom Ministarstva za rad i socijalno staranje, kojom je podnosiocu odbijeno pravo na invalidsku penziju, Podnosilac je koristio pravna sredstva koja je imao na raspolaganje, tako što je uložio žalbu protiv napadnute odluke pri Ministarstvu za rad i socijalno staranje, U međuvremenu, budući da je podnosilac obavestio Ustavni sud da je uspeo da stiče njegova prava tražena u žalbenom postupku pred Ministarstvom za rad i socijalno staranje, Ustavni sud je odlučio da skine zahtev sa liste, uz obrazloženje da nema vanrednih okolnosti u vezi sa poštovanjem ljudskih prava koja bi zahtevala dalje egzaminiranje zahteva i pored povlačenja podnosioca zahteva

podnosiocu:

Mehdi Krasniqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o povlačenju stranke iz zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni