Presuda

Protiv 16 individualnih presuda Vrhovnog suda Republike Kosova.

br. predmeta KI58/09, KI59/09, KI60/09, KI64/09, KI66/09, KI69/09, KI70/09, KI72/09, KI75/09, KI76/09, KI77/09, KI78/09, KI79/09, KI03/10, KI05/10, KI13/10

podnosiocu: Gani Prokshi

Preuzimanje:

Podnosioci zahteva su podneli zahtev protiv 16 individualnih presuda Vrhovnog suda kojima su poništene odluke Opštinskog suda i Okružnog suda u Prištini o odobravanju novčane naknade od Kosovske energetske korporacije (KEK) na ime njihovih penzijskih prava, Podnosioci pretenduju da im je povređeno pravo na pravedno i nepristrasno suđenje, kao i pravo na svojinu, Sud je proglasio kao delimično prihvatljivim zahtev jednog od podnosioca, koji je već navršio 65 godina starosti i kome pripada pravo na penziju od Ministarstva za rad i socijalno staranje, Stoga, Sud je odlučio Sud je odlučio da se njegov zahtev uzima u obzir samo za period pre navršavanja te starosne dobi, S druge strane, prilikom razmatranja prihvatljivosti zahteva ostalih podnosioca, Sud je, referišući se stalno svojoj ranijoj presudi u slučaju „Imer Ibrahimi i 48 drugih bivših radnika Kosovske energetske korporacije protiv 49 individualnih presuda Vrhovnog suda Kosova“, kao i praksi Evropskog suda o ljudskim pravima, smatrao da se zakonski rok od četiri meseci neće uzeti u obzir, budući da se navedeni slučaj odnosio na jedno „kontinuirano stanje“ koje isključuje obračunavanje zakonskih rokova za podnošenje zahteva, Na toj osnovi, Sud je smatrao zahtev prihvatljivim za preostalih petnaest podnosioca,U razmatranju meritornih pitanja, slično prethodnom slučaju, Sud je odlučio da je podnosiocima povređeno pravo na svojinu povodom raskida ugovora kojeg su oni imali sa KEK-om, bez ispunjavanja ugovorom predviđenih uslova za raskid, odnosno bez stvaranja i funkcionalizacije Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Štaviše, Sud je takođe odlučio da je bilo kršenja prava za pravedno i nepristrasno suđenje, kao što je zagarantovano Ustavom i Evropskom konvencijom za ljudska prava, imajući u obzir da je Vrhovni sud zanemario značajan argumenat ne funkcionisanja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja prilikom donošenja njegove odluke

podnosiocu:

Gani Prokshi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje, Član 46 - Zaštita Imovine

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni