Presuda

U odnosu na imunitet poslanika Skupstine Repuhlike Kosovo, predsednika Repuhlike Kosovo i clanova Vlade Repuhlike Kosovo

br. predmeta KO 98/11

podnosiocu: Vlada Republike Kosova

Preuzimanje:

Podnosilac je podneo zahtev u skladu sa članovima 93.10 i 113.3.1 Ustava tražeći tumačenje i razjašnjenje pitanja imuniteta poslanika Skupštine i članova Vlade, precizirajući članove 89, 75.2, odnosno 98. Ustava, Sud je presudio da je zahtev neprihvatljiv zaključujući da je premijer bio ovlašćena stranka prema članu 113.3.1 jer svako pitanje je pokrenulo pitanje u vezi sa mogućnostima predsednika, poslanicima i članovima Vlade da obavljaju funkcije na nezavisan način ističući da Poglavlje III Zakona o Ustavnom sudu nije odredilo neki rok za podnete zahteve prema članu 93.10, Što se tiče merituma Sud je odlučio da članovi 75.1, 89. i 98. Ustava, obezbeđuju za predsednika, poslanika Skupštine i članove Vlade funkcionalni imunitet za postupke ili za odluke donete u kontekstu njihovih nadležnosti, uključujući odluke i glasanje ili izraženo mišljenje na neodređeno vreme, Sud je objasnio da izraz „tokom obavljanja svoje poslaničke funkcije i“ se odnosi na obavljanje rada Skupštine tokom sastanaka i tokom sastanaka komisije, Što se tiče imuniteta poslanika Sud je istakao značaj podele vlasti i nezavisnost Skupštine, navodeći slučaj Syngelidis protiv Grčke. Predsednik Skupštine, Skupština, tri člana Skupštine i poslanička grupa pokreta Vetevendosje predstavili su odgovor i komentare u vezi sa pitanjem imuniteta, koje je Sud razmatrao. Sud se poziva na jasan jeziku članova 29, 70, 72, i 75. Ustava kada je odlučio o imunitet poslanika dodajući da poslanici kao i bilo koja druga lica pod nadležnošću sudova na Kosovu, uživaju zaštitu po članovima 22, 24.1, 29, 30, 31, i 54. Ustava i članovima 5. i 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sud je zaključio da poslanik nema imunitet od krivičnog gonjenja za postupke ili odluke donete izvan delokruga svoje nadležnosti, bilo da ta krivična dela bila počinjena pre ili tokom njegovog/njenog izbora za poslanika. Sud je odlučio da poslanik ne može biti otpušten od strane Skupštine, osim zbog razloga navedenih u članu 70. Ustava. Sud je presudio da u saglasnosti Skupštine poslanik može biti uhapšen ili pritvoren dok obavlja svoje dužnosti na plenarnim sednicama Skupštine ili njenih komisija, Takođe je odlučio da poslanik može biti uhapšen ili pritvoren bez odluke Skupštine u vreme kada ne obavlja svoje dužnosti na sednicama Skupštine, Sud je odlučio da poslanik može biti uhapšen ili pritvoren bez odobrenja Skupštine kada je uhvaćen u toku izvršenja ozbiljnog krivičnog dela koje je kažnjivo sa pet ili više godina, Sud takođe je presudio da poslanik može biti uhapšen ili pritvoren kada njegov mandat prestaje zbog kazne od jedan ili više godina zatvora konačnom sudskom odlukom zbog izvršenje krivičnog dela, Sud odlučuje da ovlašćeni tužilac ima pravo da traži od Skupštine ta ukine imunitet poslanika. Sud je presudio da ovlašćeni tužilac može da uhapsi ili pritvori poslanika bez saglasnosti Skupštine ako se to dogodi kada nema sednica Skupštine ili komisije. Što se tiče imuniteta predsednika, Sud se poziva na jasan jezik članova 89, 90, i 91, Ustava i na Zakon o predsedniku. Zakon br. 03/L-094 kada je odlučio da predsednik nema imunitet od krivičnog gonjenja za dela i odluke donete izvan delokruga njegove nadležnosti i da protiv predsednika može da se pokrene krivično gonjenje za teška krivična dela, Takođe je odlučio da predsednik ne uživa imunitet od građanske odgovornosti za dela i odluke donete izvan delokruga svoje odgovornosti. Sud je presudio da Skupština može razrešiti predsednika u skladu sa članom 91. Ustava. Međutim Sud je odlučio da predsednik ne može biti uhapšen ili pritvoren za vreme trajanja njegovog mandata, zbog prirode funkcije predsednika, jer on/ona treba da bude uvek na raspolaganju da ih završi, Što se tiče članova Vlade, Sud se pozvao na članove 97. i 98. Ustava kada je odlučio da oni nemaju nikakav poseban imunitet za postupke i odluke donete izvan okvira svojih nadležnosti, Sud je zaključio da ova presuda stupa na snagu odmah

podnosiocu:

Vlada Republike Kosova

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Presuda

Nema povrede ustavnih prava

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi