Odluka

Ocena ustavnosti neodređenih odluka ili akata javnih organa

br. predmeta KI 138/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI138/20, Podnosilac: Sejdi Namani, Ocena ustavnosti neodređenih odluka ili akata javnih organa 

KI138/20, Odluka o odbijanju zahteva od 18. februara 2021. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, zahtev nije popunjen, odluka o odbijanju

Podnosilac zahteva nije osporio niti jedan konkretan akt nekog javnog organa niti je jasno naveo za koja osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom on tvrdi da su mu povređena nekim aktom nekog javnog organa.

Podnosilac zahteva je bio zaposlen kao nastavnik u Osnovnoj i nižoj srednjoj školi “Nazim Gafurri” u Prištini, i dana 30. marta 2015. godine, Opštinska direkcija za obrazovanje u opštini Priština je odlukom br. 119 izrekla podnosiocu zahteva disciplinsku meru privremenog udaljenja s rada. Dana 30. septembra 2015. godine, Opštinska direkcija za obrazovanje u Prištini je odlukom br. 329, konačno prekinula radni odnos podnosiocu zahteva. Nakon podizanja optužnice protiv podnosioca zahteva, dana 2. jula 2018. godine, Osnovni sud u Prištini je presudom br. PM br. 4/16, oslobodio podnosioca zahteva od optužbe za izvršenje krivičnog dela za koje je optužen. Podnosilac zahteva je uložio žalbu Komisiji za rešavanje sporova i žalbi u opštini Priština, sa zahtevom da se razmotri odluka o udaljavanju sa posla i potonja je odbacila kao neosnovanu žalbu podnosioca zahteva. Protiv potonje je podnosilac zahteva uložio žalbu Inspektoratu rada, koji je u odluci br.01/37-153/19-A, delimično usvojio kao osnovanu žalbu podnosioca zahteva, gde je odlučeno sledeće:1. S Što se tiče žalbe za vraćanje na radno mesto, žalba je osnovana; 2. A što se tiče zahteva za nadoknadu plata, neosnovana.

Imajući u obzir činjenicu da zahtev podnosioca zahteva nije bio kompletan, Sud je zatražio od podnosioca zahteva da dopuni svoj zahtev tako što će: a) precizirati akte javnih organa koje osporava; b) jasno naglasiti svoje navode o povredi osnovnih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom; i c) dostaviti kopije drugih dokumenata i informacija koje potkrepljuju njegove navode. Podnosilac zahteva nije odgovorio na zahtev Suda.

Shodno tome, Sud je smatrao da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje zbog toga što nije kompletiran potkrepljujućom dokumentacijom, kao što je to zatraženo u članovima 48 i 22.4 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilima 32 (2) (h) i 35 (5) Poslovnika o Radu Suda, i odlučio je da se zahtev odbije po kratkom postupku.

podnosiocu:

Sejdi Namani

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni