Odluka

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova AC. br. 4738/19 od 23. januara 2020. godine

br. predmeta KI 60/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI60/20, Podnosilac zahteva: Savet zajednice islamske religije, Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova AC. br. 4738/19 od 23. januara 2020. godine 

KI60/20, odluka o odbijanju, usvojena 18. februara 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, nepotpun zahtev, odluka o odbijanju.

Podnosilac zahteva pred Sudom osporava rešenje [AC. br. 4738/19] od 23. januara 2020. godine Apelacionog suda u vezi sa rešenjem [PPP. br. 165/19] od 5. avgusta 2019. godine Osnovnog suda u Đakovici.

Okolnosti ovog slučaja se odnose na spor između podnosioca zahteva i KRM-“Çabrati” Sh.A. sa sedištem u opštini Đakovica u vezi sa finansijskom obavezom prvog navedenog prema drugom navedenom, u ime usluga prenosa otpada za 2005. godinu, 2006. godinu, 2007. godinu i deo 2008. godine. Redovni sudovi su potvrdili obavezu podnosioca zahteva prema relevantnom preduzeću. Glavni navod podnosioca zahteva pred Sudom je bilo da je rešenje [E. br. 516/08] od 12. januara 2009. godine Okružnog suda, doneto pre osporenih rešenja, u okolnostima ovog slučaja, postalo res judicata. Na osnovu spisa predmeta, proizilazi da je ovo rešenje Okružnog suda moglo dozvoliti izvršenje protiv podnosioca zahteva.

Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da je zahtev podnosioca bio nepotpun, Sud je dva puta zaredom tražio da isti popuni zahtev, podnoseći Sudu: (i) odluku za koju je podnosilac zahteva u svom zahtevu navodio da treba da se tretira kao res judicata; i (ii) sve ostale dokumente relevantne za razmatranje ovog slučaja. Uprkos ovim zahtevima, relevantni dokumenti nisu dostavljeni Sudu, uključujući (i) presudu [C. br. 332/2018] od 5. novembra 2018. godine Osnovnog suda; (ii) nalog [P. br. 245/19] od 8. maja 2019. godine privatnog izvršitelja, koje su donete nakon odluke Okružnog suda, za koju podnosilac zahteva tvrdi da je res judicata; (iii) prigovor podnosioca zahteva, podnet protiv naloga [P. br. 245/19] od 8. maja 2019. godine privatnog izvršitelja; i (iv) žalbu podnosioca zahteva protiv rešenja [PPP. br. 165/19] od 5. avgusta 2019. godine Osnovnog suda.

Stoga, uzimajući u obzir da je zahtev podnosioca nepotpun i nejasan, uprkos zahtevima Suda da se isti popuni, Sud je utvrdio da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje, kao što je propisano u stavu (5) pravila 35 Poslovnika i shodno tome, zahtev je odbio po kratkom postupku.

podnosiocu:

Savet zajednice islamske religije

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni