Presuda

Potvrda predloženog ustavnog amandmana, podnetog od strane predsednika Skupštine Republike Kosovo 24. oktobra 2018. godine dopisom br. 06/2156/DO-1156

br. predmeta KO 162/18

podnosiocu: Predsednik Skupštine Republike Kosovo

Preuzimanje:

KO162/18, Podnosilac: Predsednik Skupštine Republike Kosovo, Ocena amandmana Ustava Republike Kosovo predloženog od strane 80 (osamdeset) poslanika Skupštine Republike Kosovo i podnetog od strane predsednika Skupštine Republike Kosovo 24. oktobra 2018. godine  dopisom br. 06/2156/DO-1156

KO162/18, Presuda doneta 19. decembra 2018. godine, objavljena 07.02.2019

Ključne reči: institucionalni zahtev, predloženi ustavni amandman, Poglavlje II Ustava, prihvatljiv zahtev

Dana 24. oktobra 2018. godine, predsednik Skupštine Republike Kosovo je u skladu sa članovima 113.9 i 144.3 Ustava, podneo Ustavnom sudu Republike Kosovo amandman Ustava, predložen od strane 80 (osamdeset) poslanika Skupštine Republike Kosovo, zatraživši od Suda da izvrši preliminarnu ocenu da li predloženi amandman umanjuje neko od prava i sloboda garantovanih u Poglavlju II Ustava.

Predloženi amandman predviđa da se iza stava 8 člana 22. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata] Ustava doda novi stav, odnosno da se doda i stav 9, koji glasi:

“(9) Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“. 

Predlagači amandmana navode da predloženi amandman postavlja važne standarde u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici i ima za cilj zaštitu žena od svih oblika nasilja, kao i sprečavanje, krivično gonjenje i eliminaciju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Sud je utvrdio da formulacija predloženog amandmana ne umanjuje nijedno od prava i sloboda propisanih u Poglavlju II Ustava. Štaviše, on samo unapređuje i razvija navedena prava.

podnosiocu:

Predsednik Skupštine Republike Kosovo

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Presuda