Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev za ocenu ustavnosti postupaka u Osnovnom sudu u Prištini – ogranak u Lipljanu, u vezi sa predmetom C. br. 296/16

br. predmeta KI 110/18

podnosiocu: Isuf Musliu

Preuzimanje:

KI110/18, podnosilac: Isuf Musliu, ocena ustavnosti vremenskog trajanja postupka u vezi sa suđenjem u predmetu C. br. 296/16, koji se vodi u Osnovnom sudu u Prištini – ogranak u Lipljanu

KI110/18, Rešenje o neprihvatljivosti od 27. novembra 2018. godine, objavljeno 22. januara 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti vremenskog trajanja postupaka

Podnosilac zahteva ne osporava nijedan konkretan akt javnih organa. On osporava vremensko trajanje postupka u vezi sa suđenjem u predmetu C. br. 296/16, koji se vodi u Osnovnom sudu u Prištini – ogranak u Lipljanu.

Sud je našao da je podnosilac iste navode imao i u zahtevu KI18/18, koji je Sud odbacio kao nasnovan rešenjem o neprihvatljivosti.

Sud  je primetio  da je  podnosilac, u ovom zahtevu (KI110/18) tražio od Suda da ponovo uzme u obzir i razmatra navode koje je pokrenuo u prethodnom zahtevu KI18/18.

Sud je smatrao da novi zahtev ne predstavlja neku novu okolnost da bi je Sud ponovo uzeo u obzir. Za sva pitanja pokrenuta u ovom zahtevu (KI110/18), Sud je već odlučio u rešenju o neprihvatljivosti u slučaju KI18/18.

Sud je zaključio da je zahtev podnosioca u stvari zahtev za ponavljanje prethodnog zahteva za pitanje o kojem je Sud već odlučio. Stoga, u skladu sa pravilom 35. (5) Poslovnika, zahtev je  odbijen, kao nedozvoljen, po kratkom postupku.

podnosiocu:

Isuf Musliu

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti