Rešenje

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Osnovnog suda u Uroševcu C. br. 571/18 od 12. novembra 2018. godine

br. predmeta KI 67/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI67/19, Podnositeljka zahteva: Hajrije Rina Zhitija Ajeti, Zahtev za ocenu ustavnosti Presude Osnovnog suda u Uroševcu, C. br. 571/18, od 12. novembra 2018. godine

KI67/19, Rešenje o neprihvatljivosti usvojeno 5. septembra 2019. godine, objavljeno dana 3.octobar 2019.godine

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev preuranjen, neiscrpljenje pravnih sredstava, zahtev neprihvatljiv, član 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) EKLjP-a.

Podnositeljka zahteva je tvrdila da je Osnovni sud u Uroševcu presudom [C.br.571/18] od 12. novembra 2018. godine, okončao brak između nje i njenog supruga, bez njenog znanja.

Podnositeljka zahteva je samim tim osporila gore navedenu Presudu pred Sudom, tvrdeći u suštini povredu principa jednakosti oružja i neučestvovanja na glavnoj raspravi, u suprotnosti sa njenim pravima i osnovnim slobodama koja su zagarantovana u članu 31 Ustava u vezi sa članom 6 EKLjP-a. Paralelno sa osporavanjem ove Presude pred Sudom, podnositeljka zahteva je podnela i predlog za ponavljanje postupka pred Apelacionim Sudom. Ovaj postupak se još uvek nije završio pred Apelacionim Sudom i registrovan je pod znakom [AC. nr. 1846/19].

Imajući u obzir da je postupak pred Apelacionim sudom i dalje u razmatranju, Sud, na osnovu principa subsidijarnosti, princip koji se nalazi i u stavu 7 člana 113 Ustava kao i u sudskoj praksi Suda i ESLjP-a, Sud je proglasio zahtev podnositeljke zahteva neprihvatljiv zato što je preuranjen, kako je to određeno putem stava 7 člana 113 Ustava, stava 2 člana 47 Zakona i dalje naznačeno u tački (b) stava (1) pravila 39 Poslovnika o Radu.

Sud je naglasio da je u svojoj sudskoj praksi već utvrdio da ako je postupak u toku pred redovnim sudovima, onda se zahtev podnosilaca zahteva smatra preuranjenim, dajući tako mogućnost redovnim sudovima da preče navodne povrede prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane Ustavom, i, ukoliko postoje, da isprave takve povrede.

 

 

podnosiocu:

Hajrije Rina Zhitija Ajeti

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni