Rešenje

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Rev. br.66/17 od 29. juna 2017. Godine

br. predmeta KI159/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI 159/17, Podnosilac: Ismet Miftari, Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Rev. br. 66/17 od 29. juna 2017. godine

 KI159 /17, Rešenje o neprihvatljivosti od 10. aprila 2019. godine, objavljeno 20. maja.  2019. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, građanski postupak, opšta načela sudskog sistema, načelo kontradiktornosti, očigledno neosnovan

Podnosilac zahteva je imao ugovor o radu sa Elektroenergetskom korporacijom Kosova (EKK) na radnom mestu “glavni inženjer za realizaciju projekta na kazanu u Odeljenju za inženjering termoelektrane (TE)“.

Dana 16. juna 2011. godine, odlukom arbitra – izvršnog direktora Odseka za proizvodnju energije EKK-a br. 679, podnosiocu zahteva je izrečena disciplinska mera “otkaz ugovora o radu“ i ta odluka je potvrđena i odlukom upravnog direktora EKK-a koji je odbio njegovu žalbu.   

Podnosilac je protiv disciplinskih odluka poslodavnog organa pokrenuo sudske postupke, a Osnovni sud je 24. novembra 2014. godine odbio tužbeni zahtev podnosioca. Dana 25. januara 2017. godine, Apelacioni sud je doneo presudu CA. br. 708/2015, kojom je odbio izjavljenu žalbu kao neosnovanu, te potvrdio presudu  Osnovnog suda C. br. 1736/11. Dana 29. juna 2017. godine, Vrhovni sud je presudom Rev. br. 66/2017 odlučio da se zahtev podnosioca zahteva za reviziju odbije kao neosnovan.

Po oceni Suda, nakon razmatranja navoda podnosioca i dokaza predočenih u zahtevu, sudske odluke redovnih sudova su bile obrazložene, odgovorile su na navode koje je izneo podnosilac i u okolnostima slučaja nisu ukazivale na bilo kakvu ustavnu povredu. Sud je posebno razmotrio navod o povredi načela kontradiktornosti, i s obzirom na činjenicu da je podnosilac bio aktivna stranka tokom svih sprovedenih postupaka, bilo lično ili preko svog zastupnika, nije našao dokaze da je pravo na pravično suđenje povređeno. Shodno tome, a u skladu sa pravilom 39 (2), zahtev se mora proglasiti neprihvatljivim kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama.

podnosiocu:

Ismet Miftari

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje