Rešenje

Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja E.Rev.br.19/2019 Vrhovnog suda Kosova od 8. maja 2019. godine

br. predmeta KI 130/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI130/19, podnosilac zahteva:  Fahri Mati, Zahtev za ocenu ustavnosti  rešenje E.Rev.br.19/2019 Vrhovnog suda od 8. maja 2019. godine

KI130/19, Rešenje o neprihvatljivosti od 27. novembra 2019. godine, objavljeno od 23 marta 2020. godine 

Ključne reči: Rešenje o neprihvatljivosti, parnični postupak, očigledno neosnovan

Predmetna stvar je bila ocena ustavnosti osporenog rešenja Vrhovnog suda kojim se navodno, podnosiocu zahteva povređuju prava i slobode garantovane članom 31. [Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje] i članom 32. [Pravo na Pravno Sredstvo] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) i članom 13. (Pravo na efektivno pravno sredstvo) Evropske konvencije o ljudskim pravima. 

Navedene povrede podnosilac zahteva je doveo u vezu sa pravnom poukom Osnovnog suda koji mu je u rešenju naveo, da je rok za podnošenje žalbe Apelacionom sudu 15 dana. Podnosilac je podneo žalbu Apelacionom sudu 14 dana od dana uručenja odluke Osnovnog suda, ali ju je Apelacioni sud odbio kao izvan roka. S tim u vezi podnosilac u zahtevu je naveo da on nije imao efektivni pravni lek zbog greške Osnovnog suda.

Sud je, uzimajući u obzir suštinu slučaja podnosioca kao i odluke redovnih sudova, zaključio da se pouka o pravnom leku Osnovog suda odnosila na pitanje nadležnosti suda, a ne na meritum tužbenog zahteva, iz čega proizilazi da pouka o pravnom leku Osnovnog suda nije na direktan način mogla da utiče na umanjene ili negiranje prava podnosioca zahteva iz tužbenog zahteva koje bi on mogao da ostvari da je žalba Apelacionom sudu podneta u zakonskom roku. 

Shodno tome, Sud je zahtev podnosioca zahteva odbio kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama u skladu sa pravilom 39. (2) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Fahri Mati

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni