Rešenje

Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. A. (U) nr.13/2017, od 4. avgusta 2017. godine

br. predmeta KI 113/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI 113/17 , Podnosilac: X, zahtev za ocenu ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Rev. A. (U) br. 13/2017 od 4. avgusta 2017. godine

KI113/17, rešenje, neprihvatljiv zahtev, objavljeno 23. aprila 2019. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, prava deteta, očigledno neosnovan

Dana 29. juna 2011. godine, podnosilac je vraćen na Kosovo od strane švedskih vlasti, nakon što je proveo oko godinu dana pokušavajući da ostvari koristi od tamošnjeg statusa izbeglice.

Nakon što se vratio, podnosilac je podneo zahtev organima opštine u kojoj je živeo i organima na centralnom nivou kako bi ostvario koristi od statusa repatriranog lica, a ujedno je tražio i da mu se izgradi stambena kuća.

Dana 27. juna 2014. godine, Centralna komisija za reintegraciju (CKR), a 22. jula 2014. godine i Komisija za žalbe za reintegraciju, kao drugostepeni organ, odbile su zahtev podnosioca.

Podnosilac je nezadovoljan upravnim odlukama komisija MUP-a, tužbom pokrenuo postupak upravnog spora, u kojem je Osnovni sud u Prištini presudom A. br. 1643/2014, odbio, kao neosnovan, tužbeni zahtev podnosioca, dok je Apelacioni sud, dana 13. maja 2017. godine, presudom AA. br. 91/2017, odbio, kao neosnovanu, žalbu podnosioca i potvrdio presudu Osnovnog suda.

Podnosiocu su odbijena i vanredna pravna sredstva koja je podneo, i to zahtev za reviziju, koji je Vrhovni sud, rešenjem Rev. A. (U) br. 13/2017 od 4. avgusta 2017. godine, odbio kao nedozvoljen, i zahtev za zaštitu zakonitosti, koji je Kancelarija glavnog državnog tužioca, obaveštenjem KMLA. br. 12/17 od 15. septembra 2017. godine, proglasila neosnovanim.

Nakon razmatranja navoda podnosioca, Sud nije našao da osporene upravne odluke i odluke redovnih sudova, ukazuju na ustavne povrede, pa je shodno tome, u skladu sa pravilom 39.2 Poslovnika, proglasio zahtev neprihvatljivim kao očigledno neosnovan.

podnosiocu:

X

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje