Rešenje

Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja Apelacionog suda u Prištini – Odeljenje za administrativna pitanja, AA.br. 557/2019, od 05.novembra 2019.godine

br. predmeta KI 15/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI 15/20, Merita Dervishi, Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja Apelacionog suda u Prištini – Odeljenje za administrativna pitanja, AA.br. 557/2019, od 05.novembra 2019.godine

KI15/20, rešenje o neprihvatljivosti od 12.aprila  2021. godine, objavljeno 25. maja 2021. godine 

Ključne reči: individualni zahtevi, ratione materiae, očigledno neosnovan

Podnositeljka zahteva je podnela zahtev Osnovnom sud u kome je tražila ponavljanje sudskog postupka. Redovni sudovi su zahtev podnositeljke odbili kao neosnovan. Imajući to u vidu, podnositeljka zahteva je podnela zahtev za zaštitu zakonitosti Kancelariji državnog tužioca, a  koji je odbijen kao neosnovan.

Imajući to u vidu, podnositeljka zahteva se obratila Sudu navodeći da su redovni sudovi rešenjima povredili njena prava garantovana članom 31 Ustava. Pored toga podnositeljka je navela i da je Kancelarija državnog tužioca odbijanjem zahteva za zaštitu zakonitosti povredila član 31 i 32 Ustava u vezi  sa članom 6 i 13 EKLjP.

Sud je analizirajući navode podnositeljsek zahteva zaključio, da je zahtev za ponavljanjem postupka nije ratione materiae u skladu sa ustavom, a navodi da da se obaveštenjem krše ustavna prava člana 31 i 32 u vezi sa članom 6 i 13 EKLjP, neosnovani.

podnosiocu:

Merita Dervishi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje