Odluka

Zahtev za preispitivanje rešenja o neprihvatljivosti KI15/18 Ustavnog suda od 10. oktobra 2017. godine

br. predmeta KI 199/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI199/19, Podnosilac zahteva: Fehmi Hasani, zahtev za preispitivanje rešenja o neprihvatljivosti KI15/18 Ustavnog suda od 10. oktobra 2017. godine

KI 199/19, odluka o odbijanju zahteva od 15. jula 2020. godine, objavljeno 24 avgust 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, po kratkom postupku

Podnosilac zahteva je podneo zahtev br. KI199/19 i tom prilikom ponovio iste navode koje je izneo i u zahtevu br. KI15/18 i tražio ocenu ustavnosti presude [Rev. br. 118/2017] Vrhovnog suda od 10. oktobra 2017. godine.

Sud je ocenio da kako bi mogao da razmotri zahtev koji je povezan sa istim činjenicama kao i raniji zahtev, podnosilac mora zaista pružiti nove informacije koje ranije nisu razmotrene od strane Suda. U tom smislu, Sud je podsetio da su njegove odluke pravosnažne i obavezujuće za pravosuđe, sva lica i sve institucije Republike Kosovo.

Sud je zaključio da zahtev podnosioca zapravo predstavlja zahtev za ponavljanje ranijih postupaka o kojima je Sud već odlučio. Shodno tome, u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika, zahtev br. KI199/19 je odbijen po kratkom postupku.

podnosiocu:

Fehmi Hasani

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni