Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev za tumačenje člana 35, tačke 8 i 9 Kolektivnog ugovora o obrazovanju na Kosovu

br. predmeta KI 232/19

podnosiocu: Xhemajl Bajraktari

Preuzimanje:

KI232 / 19, podnosilac zahteva: Xhemajl Bajraktari, zahtev za tumačenje člana 35, tačke 8 i 9 Kolektivnog ugovora o obrazovanju na Kosovu

KI232 / 19, Rešenje o neprihvatljivosti usvojena 11. novembra 2020. godine, objavljena 7. decembra 2020. godine

Ključne reči: pojedinačni zahtev, apstraktno tumačenje, neovlašćena stranka, neprihvatljiv zahtev

U okolnostima ovog slučaja, podnosilac zahteva je tražio tumačenje člana 35, tačke 8 i 9 Kolektivnog ugovora o obrazovanju na Kosovu zaključenog između Ministarstva obrazovanja i tehnologije (u daljem tekstu: MONT) i Ujedinjeni sindikat obrazovanja, nauke i kulture.

Sud je naglasio da Ustav ne predviđa mogućnost da se pojedinci apstraktno žale Ustavnom sudu zbog neustavnosti zakona. Pojedinci mogu podneti ustavni zahtev u vezi sa postupcima ili nečinjenjem javnih vlasti, samo u obimu definisanom članom 113 (1) i (7) Ustava, koji zahteva od podnosilaca zahteva da dokažu da su: (1) ovlašćene stranke, (2) na koje direktno utiče konkretan akt javnog organa ili nečinjenje javnog organa i (3) da su iscrpeli sva pravna sredstva predviđena zakonom.

Sud je utvrdio da podnosilac zahteva nije ovlašćena stranka, i shodno članu 113 (1) i (7) Ustava, članu 47.1 Zakona i pravilu 39 (1) (a) Poslovnika, zahtev je proglašen neprihvatljiv.

podnosiocu:

Xhemajl Bajraktari

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev nije podnela ovlašćena strana