Rešenje

Zahtev za tumačenje akta ostavke premijera Republike Kosovo i definisanje nadležnosti i funkcionisanja Vlade nakon podnošenja ostavke premijera

br. predmeta KO 124/19

Preuzimanje:
Sažetak

KO124/19, Podnosilac zahteva: Premijer Republike Kosovo, zahtev za tumačenje akta ostavke premijera Republike Kosovo i definisanje nadležnosti i funkcionisanja Vlade nakon podnošenja ostavke premijera  

KO124/19, rešenje doneto 4. septembra 2019. godine, objavljeno 16. septembar 2019. godine

Ključne reči: institucionalni zahtev, nadležnosti Vlade, ustavna pitanja, ostavka premijera, nadležnost Ustavnog suda, neprihvatljiv zahtev

Podnosilac zahteva je na osnovu člana 93 (10) [Nadležnosti Vlade] Ustava, postavio pitanje u vezi sa tumačenjem akta ostavke premijera Republike Kosovo i definisanjem nadležnosti i funkcionisanja Vlade nakon podnošenja ostavke premijera.

Sud se prvo pozvao na svoju najnoviju sudsku praksu u pogledu pravnih pitanja koja je postavio podnosilac zahteva. Sud je smatrao da se mora oceniti da li je zahtev podnosioca na osnovu člana 93 (10) obrazložen u okviru nadležnosti Suda koja je utvrđena članom 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava.

Sud je takođe ukazao da se ovaj zahtev koji je podnet na osnovu člana 93 (10), isto kao i drugi slični zahtevi koji su ranije podneseni na osnovu člana 84 (9) [Nadležnosti predsednika] Ustava, mora obrazložiti u okviru nadležnosti Suda koja je utvrđena članom 113. Ustava.

U tom smislu, Sud je ponovo naglasio da je sadržaj odredbe člana 113. Ustava, gledano u celosti, jasan i konkretan u pogledu nadležnosti Vlade koje proističu iz konteksta ovlašćene strane pred Ustavnim sudom. Shodno tome, uprkos potrebi koja se može javiti u praksi za tumačenjem u vezi sa drugim važnim pitanjima koja se tiču nadležnosti Vlade, proizilazi da član 113. Ustava predstavlja glavnu i jedinu osnovu nadležnosti Ustavnog suda u vezi sa ovlašćenjima Vlade kao ovlašćene strane za upućivanje pitanja Ustavnom sudu.

Sud je dalje naglasio da ovaj podnesak, nakon podnošenja ostavke premijera, moglo postaviti samo u okviru člana 113. stav 2, kada ovlašćene strane mogu osporiti pred Sudom pitanja koja se odnose na saglasnost dekreta premijera i uredbi Vlade sa Ustavom, ili na osnovu člana 113. stav 3, kao pitanja koja se odnose na situacije sukoba ustavnih nadležnosti Skupštine, predsednika i Vlade.

Na osnovu napred navedenog, Sud je zaključio da pitanja koja je pokrenuo podnosilac zahteva ne spadaju u delokrug nadležnosti Ustavnog suda, kao što je utvrđeno članom 113. Ustava, i iz tog razloga, uprkos njihovoj važnosti i legitimnim dilemama koje se mogu pokrenuti, Sud ne može odgovoriti na postavljena pitanja budući da ista nisu postavljena Sudu u skladu sa procedurama koje su predviđene Ustavom.

Shodno tome, Sud je zaključio da je zahtev podnosioca neprihvatljiv zbog toga što ne spada u granice njegove nadležnosti koja je utvrđena članom 113. stav 1 Ustava.

podnosiocu:

Premijer Republike Kosovo

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Rešenje