Odluka

Zahtev za pravno tumačenje Rešenja AC-I-13-0125-0001 i 0002 Žalbenog veća PKVS od 22. jula 2015. godine

br. predmeta KO 116/19

podnosiocu: Ismet Kryeziu kao navodni zastupnik Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja Republike Kosova

Preuzimanje:

KO 116/19, Podnosilac je Ismet Kryeziu kao navodni zastupnik Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja Republike, Zahtev za pravno tumačenje Rešenja AC-I-13-0125-0001 i 0002 Žalbenog veća PKVS od 22. jula 2015. godine

KO 116/19, Odluka o odbijanju zahteva od 13. maja 2020. godine, objavljeno 9 juna 2020. godine

Ključne reči: Zahtev podnet u skladu sa stavom 10 člana 93 [Nadležnosti Vlade], a u vezi sa članom 113 [Jurisdikcija i Ovlašćene Strane] Ustava Republike Kosovo, zahtev za pravno tumačenje odluka redovnih sudova, zahtev ne ispunjava proceduralne uslove za razmatranje odbijen zahtev.

Zahtev je zasnovan na stavu 10 člana 93 [Nadležnosti Vlade], a u vezi sa članom 113 [Jurisdikcija i Ovlašćene Strane] Ustava Republike Kosovo (u daljem tekstu: Ustav).

Navodni podnosilac zahteva se obraća sudu sa zahtevom za pravno tumačenje da li treba da izvršimo pravosnažnu presudu Opštinskog suda koju potvrđuje Okružni sud u Prištini, i odluke Specijalne komore Vrhovnog suda Kosova, kojom se odbija tužba KAP-a ili da se obustavi postupak po presudi Apelacionog suda PAKR. br. 158/15 od 05.04.2016. god., da bi odlučilo u vezi sa zahtevom stranke za upis imovinskog prava u njeno ime po gore navedenim pravnim aktima.

Sud je u vise navrata kontaktiralo Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja Republike Kosova u vezi dopune zahteva koja je bila neophodna u cilju daljeg odlučivanja po ovom zahtevu. Međutim Sud od Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja Republike Kosova nije dobio tražena razjašnjenja u vezi sa  zahtevom.

Sledstveno tome, Sud nalazi da je predmetni zahtev nepotpun, jer Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja Republike Kosova nije dostavilo prateća dokumenta koja je Sud zahtevao a kojima bi dokazalo osnovanost zahteva.

Shodno tome, Sud zaključuje da zahtev ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje predviđene pravilom 32 i 35 Poslovnika.

podnosiocu:

Ismet Kryeziu kao navodni zastupnik Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja Republike Kosova

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva