Rešenje

Ali Hasan Tahiri protiv presude Br.271/2009 Vrhovnog suda

br. predmeta KI 71/09

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev protiv odluke Vrhovnog suda, kojom su poništene odluke Opštinskog suda i Okružnog suda u Prištini, o odobravanju novčane nadoknade od Kosovske energetske korporacije (KEK) na ime njegovog penzijskog prava, Podnosilac pretenduje da mi je kršeno pravo na pravedno i nepristrasno suđenje i pravo na svojinu, Ustavni sud je odlučio da odbija zahtev podnosioca kao neprihvatljiv, uz obrazloženje da je zahtev podnosioca dostavljen nakon vremenskog roka od četiri meseci, predviđenog Zakonom, te se na taj način ne može smatrati da je podnosilac ispunio uslove o prihvatljivosti zahteva

podnosiocu:

Ali Hasan Tahiri

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni