Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Gnjilanu C. br. 274/15 od 27. novembra 2020. godine

br. predmeta KI 07/21 i KI 17/21

podnosiocu: Ali Shabani, Emine Shabani i drugi

Preuzimanje:

KI07/21 i KI17/21, Podnosilac: Ali Shabani, Emine Shabani i drugi, Ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Gnjilanu C. br. 274/15 od 27. novembra 2020. godine  

KI07/21 i KI17/21, Rešenje o neprihvatljivosti od 10. novembra 2021. godine, objavljena dana 1 decembra 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, neiscrpljenje pravnih sredstava, neblagovremen zahtev, privremena mera, neprihvatljiv zahtev 

Na osnovu spisa predmeta proizilazi da je podnescima od 20. februara 2017. godine i 28. septembra 2017. godine tužilac-protiv tuženi podneo tužbu pred Osnovnim sudom u Gnjilanu protiv podnosilaca zahteva kao tužene strane-protivtužilac. Nesporazum podnosilaca zahteva sa suprotnom stranom se odnosio na pitanje utvrđivanja suvlasništva nad spornoj nepokretnosti. Dana 27. novembra 2020. godine, Osnovni sud u Gnjilanu je presudom C.nr.274/15 usvojio kao delimično osnovanu tužbu tužioca-protiv tuženog podnetu protiv podnosilaca zahteva. Osnovni sud je utvrdio da protiv njegove presude može da se uloži žalba Apelacionom sudu u roku od 15 dana. Podnosioci zahteva su takođe vodili postupke za izuzeće sudije V.S., i predsednika Osnovnog suda u Gnjilanu, predsednika Apelacionog suda i predsednika Vrhovnog suda, koji su rezultirali nizom odluka koje su okončane odlukom Sudskog saveta Kosova KGJK. br. 215/2020 od 6. avgusta 2020. godine.

U postupku pred Ustavnim sudom, podnosioci zahteva su istakli da su tražili od Sudskog saveta Kosova i predsednika Apelacionog suda da se u njihovom slučaju obezbedi pravično, nepristrasno, razumno suđenje i da se izuzme sudija V.S. iz suđenja u njihovom parničnom predmetu.  U tom smislu, podnosioci zahteva su takođe navodili da Sudski savet Kosova i predsednik Apelacionog suda nisu odgovorili na njihove žalbe u vezi sa izuzećem sudije V.S.  Podnosioci zahteva su takođe tražili uvođenje privremene mere „u predmetu sa znakom C. br. 274/15”. 

Pri oceni navoda podnosilaca zahteva, Sud je zaključio da se zahtev podnosilaca u vezi sa glavnim spornim pitanjem za utvrđivanje suvlasništva nad spornom nepokretnošću treba proglasiti neprihvatljivim, zato što podnosioci zahteva nisu se žalili protiv odluke Osnovnog suda u Gnjilanu, sledstveno nisu iscrpeli sva pravna sredstva u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47. Zakona pravilom 39 (1) (b) Poslovnika o radu. U vezi sa navodima o izuzeću sudije V.S., predsednika Osnovnog suda u Gnjilanu, predsednika Apelacionog suda i predsednika Vrhovnog suda, Sud je ocenio da su ovi navodi podneti van zakonskog roka od četiri (4) meseca, propisan članom 49. Zakona i specifično određen pravilom 39 (1) (c) Poslovnika o radu.

Sud je zaključio da navode podnosilaca zahteva u vezi sa glavnim spornim pitanjem (C. br. 274/15) za utvrđivanje suvlasništva nad spornom nepokretnošću treba proglasiti neprihvatljivim, zato što nisu iscrpljena sva pravna sredstva; (ii) navodi podnosilaca zahteva u vezi sa izuzećem sudije V.S., predsednika Osnovnog suda u Gnjilanu, predsednika Apelacionog suda i predsednika Vrhovnog suda treba da se odbiju kao neblgovremeni; i (iii) zahtev za privremenu meru treba da se odbije, kao neprihvatljiv, zato što je zahtev u celini proglašen kao neprihvatljiv.

podnosiocu:

Ali Shabani, Emine Shabani i drugi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje, Ĉlan 102 - Opšta Naĉela Sudskog Sistema

Nisu iscrpljena pravna sredstva, Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni