Seancë dëgjimore publike më 10 shkurt 2020

07.02.2020

Në Gjykatoren e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, të hënën, më 10 shkurt 2020, do të mbahet seanca dëgjimore publike, në të cilën do të shqyrtohet kërkesa me numër të lëndës KI56/18, që për objekt të shqyrtimit kushtetues ka çështjen e “pamundësisë së parashtruesit të kërkesës, që birin e tij të ndjerë, i cili kishte vdekur në Suedi, ta regjistrojë në Regjistrin themeltar të të vdekurve në Kosovë”.

Në kërkesën e tij, parashtruesi i kërkesës pretendon se në rastin e birit të tij të ndjerë, vendimet e Komunës së Prishtinës, të Agjencisë së Regjistrimit Civil në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të gjykatave të rregullta në Kosovë, janë nxjerrë në shkelje të të drejtave dhe lirive themelore të tij të garantuara me nenet: 24 [Barazia para ligjit], 31 [E drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm], 53 [Interpretimi i dispozitave për të drejtat e njeriut] dhe 54 [Mbrojtja gjyqësore e të drejtave] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

Në këtë seancë dëgjimore publike janë ftuar për të marrë pjesë parashtruesi i kërkesës, përfaqësuesi i Agjencisë së Regjistrimit Civil në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, përfaqësuesi i Ministrisë së Punëve të Jashtme si dhe përfaqësuesi i sektorit të gjendjes civile në Drejtorinë e Administratës së Komunës së Prishtinës.

Seanca dëgjimore publike do të fillojë në orën 10:00. Dyert e Gjykatores, për pranimin e qytetarëve dhe të medieve të interesuara për të përcjellë seancën dëgjimore publike, do të hapen në orën 09:30.