Njoftim

01.02.2023

Gjatë muajit janar 2023, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 3 seanca shqyrtuese
• janë mbajtur 21 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 16 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (3) Aktgjykime dhe (9) Aktvendime:

• Nr. i lëndës: KI 143/22
Parashtrues: “Hidroenergji” sh.p.k.
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 211/21
Parashtrues: Nenad Arsić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 27/22
Parashtrues: “Neptun Kosova” sh.p.k.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 17/22 dhe KI 22/22
Parashtrues: Hazir Krasniqi dhe Durim Krasniqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 190/19
Parashtrues: Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 214/21
Parashtrues: Avni Kastrati
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 15/22
Parashtrues: “Kel” Sh.A.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 181/21
Parashtrues: Bajram Badivuku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 151/22
Parashtrues: Celal Bütüç
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 132/21
Parashtrues: Ajsel Gashi, Fetije Gashi-Qeko, Sevim Gashi, Suad Gashi dhe Sylejman Gashi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 80/22
Parashtrues: Muhamet Miftari
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 73/22
Parashtrues: N.T. “Viva Pharmacie”
Aktvendimi