Njoftim

01.08.2022

Gjatë muajit korrik 2022, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 5 seanca shqyrtuese
• janë mbajtur 22 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 17 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (9) Aktvendime dhe (1) Vendim:

• Nr. i lëndës: KI 57/22 dhe KI 79/22
Parashtrues: Shqipdon Fazliu dhe Armend Hamiti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 228/21
Parashtrues: Bajram Guga
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 19/22
Parashtrues: Lutfi Santir
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 08/22
Parashtrues: Bajram Santuri
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 147/21
Parashtrues: Sinan Sinani
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 119/21
Parashtrues: Ahmet Hoti dhe të tjerët
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 108/21
Parashtrues: N.P.Q “Lesna” B.I dhe Hashim Deshishku, Rizah Deshishku, Bekim Deshishku dhe Bashkim Deshishku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 138/21
Parashtrues: Tomorr Bedra dhe Jusuf Bedra
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 140/21
Parashtrues: Menderes Sinani
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 114/21
Parashtrues: Trajan Petrović dhe Mladen Petrović
Aktvendimi