Njoftim

01.04.2022

Gjatë muajit mars 2022, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 5 seanca shqyrtuese
• janë mbajtur 32 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 25 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime, (16) Aktvendime dhe (2) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 194/21
Parashtrues: Sadri Veliu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 167/21
Parashtrues: Bedan Murithii Kagai
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 98/21
Parashtrues: Nexhat Sadiku dhe Gursel Sadiku
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 209/21
Parashtrues: Xhemajl Cakolli
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 182/20
Parashtrues: Sedat Kovaçi, Servet Ergin, Ilirjana Kovaçi dhe Sabrije Zhubi
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 49/20
Parashtrues: Shehide Muhadri
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 153/21
Parashtrues: Nexhmije Ferati, Gjevrije Sinanaj dhe Lulzim [Latifi] Bashota
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 133/21
Parashtrues: Zenel Rrahimi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 50/21
Parashtrues: Sevdije Xhaferi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 106/21
Parashtrues: Bujar Shehu dhe të tjerët
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 02/21
Parashtrues: Sabri Sadiku
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 192/21
Parashtrues: Kurtesh Veliu
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 215/21
Parashtrues: Arbër Shkreli dhe të tjerët
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 115/21
Parashtrues: Rexhep Demiri
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 87/21
Parashtrues: Ukë Berisha
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 174/21
Parashtrues: Bashkim Makiqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 05/21
Parashtrues: Islam Krasniqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 191/21
Parashtrues: Florim Shahiqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 189/21
Parashtrues: Zeqirja Murina
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 141/21
Parashtrues: Naser Berisha
Vendimi