Njoftim

01.12.2021

Gjatë muajit nëntor 2021, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 5 seanca shqyrtuese
• janë mbajtur 35 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 34 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime, (18) Aktvendime dhe (4) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 153/20
Parashtrues: Abaz Zeqiri
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 149/21
Parashtrues: Nehat Bublica
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 114/20
Parashtrues: Aziz Sefedini
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 110/20
Parashtrues: Et-hem Bokshi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 99/21
Parashtrues: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK)
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 51/20, KI 52/20, KI 84/20, KI 141/20 dhe KI 162/20
Parashtrues: Aziz Krasniqi dhe të tjerët
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 68/21
Parashtrues: Leonard Matoshi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 165/21
Parashtrues: Hasret Bekteshi
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 158/21
Parashtrues: A.S.
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 108/20
Parashtrues: Luan Kazazi
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 81/21
Parashtrues: Byroja Kosovare e Sigurimit
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 190/20
Parashtrues: Ryve Muqolli dhe të tjerët
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 63/21
Parashtrues: Hysen Metahysa
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 189/20
Parashtrues: IPKO Telecommunications L.L.C
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 156/21
Parashtrues: Sylhane Sahiti
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 107/21
Parashtrues: Ramiz Hoti
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 118/20
Parashtrues: Selim Leka
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 117/21
Parashtrues: Shefqet Nikqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 92/21
Parashtrues: Fadil Ponosheci
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 139/20
Parashtrues: Ilir Millaku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 58/21
Parashtrues: Sylë Krasniqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 171/20
Parashtrues: Jakup Ramadani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 23/19
Parashtrues: Agim Hoxha
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 01/21
Parashtrues: Ajshe Aliu
Aktgjykimi