Njoftim

01.04.2021

Gjatë muajit mars 2021, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 3 seanca plenare
• janë mbajtur 26 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 28 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime, (17) Aktvendime dhe (4) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 98/19
Parashtrues: Kompania e sigurimit “EUROSIG D. D.”
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 59/20
Parashtrues: Ramadan Sopaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 45/20 dhe KI 46/20
Parashtrues: Tinka Kurti dhe Drita Millaku
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 86/20
Parashtrues: Kompania „Cosmonte Foods“ sh.p.k.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 62/20
Parashtrues: Gekos sh.p.k.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 104/20
Parashtrues: Ejup Koci
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 13/20
Parashtrues: Hidajet Canziba
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 239/19
Parashtrues: Hakif Veliu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 16/20
Parashtrues: Behxhet Salihu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 132/19
Parashtrues: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK)
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 60/20
Parashtrues: Këshilli i Bashkësisë së Fesë Islame
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 86/18
Parashtrues: Slavica Đordević
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 29/20
Parashtrues: Gegë Palushaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 138/20
Parashtrues: Sejdi Namani
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 103/20
Parashtrues: Fitore Pacolli dhe 29 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 106/20
Parashtrues: Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji “KEDS” Sh.A.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 202/19
Parashtrues: Demir Krasniqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 163/20
Parashtrues: “Inter-Eminex”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 116/20
Parashtrues: N.T.Sh. “Edita-S.O.K”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 33/20
Parashtrues: Jovan Guzhviq
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 213/19
Parashtrues: Atdhe Dema
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 128/19
Parashtrues: Artan Mala
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 30/20 dhe KI 31/20
Parashtrues: Sibin Ristiq
Aktvendimi