Njoftim

01.10.2020

Gjatë muajit shtator 2020, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 4 seanca plenare
• janë mbajtur 20 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 13 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (1) Aktgjykim dhe (5) Aktvendime:

• Nr. i lëndës: KI 119/19
Parashtrues: Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 226/19
Parashtrues: Hysri Peçani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 137/19
Parashtrues: Arlind Morina
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 69/19
Parashtrues: Nazim Kolukaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 76/20
Parashtrues: Kujtim Zarari
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 27/20
Parashtrues: Lëvizja Vetëvendosje!
Aktgjykimi