Njoftim

03.08.2020

Gjatë muajit korrik 2020, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 5 seanca plenare
• janë mbajtur 32 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 32 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime, (11) Aktvendime dhe (1) Vendim:

• Nr. i lëndës: KI 60/19
Parashtrues: Srđan Stolić
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 179/18
Parashtrues: Belgjyzar Latifi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 93/19
Parashtrues: Valton Karaxhiu
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 176/19
Parashtrues: Liri Bibaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 158/19
Parashtrues: Fatos Dervishaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 36/20
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 07/20
Parashtrues: Arben Shala
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 163/18
Parashtrues: Kujtim Lleshi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 77/19
Parashtrues: Musa Islami
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 38/19
Parashtrues: Avdi Mujaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 163/19
Parashtrues: Hamid Kryeziu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 133/19
Parashtrues: Nysret Tafili
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KO 219/19
Parashtrues: Avokati i Popullit
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KO 203/19
Parashtrues: Avokati i Popullit
Aktgjykimi