Njoftim

01.07.2020

Gjatë muajit qershor 2020, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 3 seanca plenare
• janë mbajtur 9 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 9 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime, (1) Aktvendim dhe (3) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 56/19
Parashtrues: Xhevat Thaqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 123/19
Parashtrues: “Suva Rechtsabteilung”
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 04/20
Parashtrues: Lulzim Sadiku
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KO 116/19
Parashtrues: Ismet Kryeziu, si përfaqësues i pretenduar i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Vendimi

• Nr. i lëndës: KO 72/20
Parashtrues: Rexhep Selimi dhe 29 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 02/20
Parashtrues: Skender Musa, si përfaqësuesi i pretenduar i personit E. Z.
Vendimi