Njoftim

01.06.2020

Gjatë muajit maj 2020, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 4 seanca plenare
• janë mbajtur 10 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 10 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime, (11) Aktvendime dhe (3) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 127/19
Parashtrues: Benezir Berisha
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 06/20
Parashtrues: Migjen Selmani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 59/19
Parashtrues: Snežana Nešević
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 31/19
Parashtrues: Shpresa Ferati – Duraku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 225/19
Parashtrues: Kadri Bullut
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 216/19
Parashtrues: Selim Sejdiu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 241/19
Parashtrues: Sali Krasniqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 103/19
Parashtrues: Ilmi Sopa
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 193/18
Parashtrues: Agron Vula
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 58/18
Parashtrues: “IIC Assistance”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 236/19
Parashtrues: Hamdi Kuleta
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KO 72/20
Parashtrues: Rexhep Selimi dhe 29 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KO 61/20
Parashtrues: Uran Ismaili dhe 29 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 201/19
Parashtrues: Tush Kolgjeraj
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 179/19
Parashtrues: Ardian Ymeri
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 14/20
Parashtrues: Armend Thaqi
Aktvendimi